Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[Programming] Lập trình C cơ bản

Trích dẫn:
Rèn luyện cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về lập trình cấu trúc. Ngôn ngữ lập trình được giới thiệu là ngôn ngữ C. Sau khi học, sinh viên có thể ứng dụng C để viết các chương trình ứng dụng.
Phần I: Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lập trình
Phần II:
Chương 1: Cung cấp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình C và môi trường lập trình Turbo C
Chương 2: Giới thiệu các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C: Bộ chữ cái, từ khoá, tên,…
Chương 3: Giúp cho sinh viên nắm được các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và lệnh đơn.
Chương 4: Cung cấp cho sinh viên các lệnh có cấu trúc của C.
Chương 5: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chương trình con, viết chương trình con đệ qui
Chương 6: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kiểu dữ liệu mảng, cách xây dựng mảng một chiều, nhiều chiều.
Chương 7: Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về kiểu dữ liệu con trỏ: Khái niệm, sử dụng biến con trỏ, con trỏ và mảng, con trỏ và tham số hình thức của hàm
Chương 8: Cung cấp các kiến thức về kiểu dữ liệu kiểu chuỗi ký tự: Khái niệm và các thao tác trên chuỗi
Chương 9: Cung cấp các kiến thức về kiểu dữ liệu cấu trúc: Khai báo, truy xuất các trường của cấu trúc, con trỏ cấu trúc
Chương 10: Cung cấp các kiến thức cơ bản về kiểu tập tin, các khái niệm liên quan đến tập tin, các thao tác trên tập tin, cách truy xuất tập tin nhị phân và tập tin văn bản

(Nguồn : Nguyễn Văn Lót-Đại học sư phạm Đồng Tháp)


Nữa nè:
Trích dẫn:
Bài 1 : Ngôn ngữ lập trình & phương pháp lập trình
Bài 2 : Làm quen lập trình c qua các ví dụ đơn giản
Bài 3 : Các thành phần trong ngôn ngữ C
Bài 4 : Nhập / xuất dữ liệu
Bài 5 : Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện
Bài 6 : Cấu trúc vòng lặp
Bài 7 : Hàm
Bài 8 : Mảng và chuỗi
Bài 9 : Con trỏ
Bài 10 : Các kiểu dữ liệu tự tạo
Bài 11 : Tập tin
Bài 12 : Đệ quy
Bài 13 : Trình soạn thảo của Borland C
Bài 14 : Các hệ đếm
Bài 15 : Biểu thức và phép toán
Bài 16 : Một số hàm chuẩn thường dùng

( Tác Giả & Nguồn : Hà Nội Aptech)