Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] MCSA - Part 35 - ISA Server - Server Publishing - HTTP - HTTPS (7)

Sau khi đã cấu hình hoàn tất tại các máy ISA, DNS, External DNS, Web Server… ở bài trước trong bài này chúng ta sẽ tạo tiếp các Rule tại máy ISA Server để Publish các dịch vụ ra ngoài.

Publish HTTP, HTTPS

Tại máy ISA Server bật chương trình ISA lên tiếp tục trong Firewall Policy tạo một Rule mới bằng cách chọn New -> Web Site Publishing Rule

2009-01-06_200213_GF

Đặt tên cho Rule này là Publish Web

2009-01-06_200233_GF

Trong Rule Action chọn Allow

2009-01-06_200243_GF

Chọn Publish a single Web site or load balancer trong Publishing Type

2009-01-06_200259_GF

Với Rule này tôi sẽ Publish dịch vụ HTTP trước nên trong Server Connection Sercurity tôi chọn lựa chọn Use non-secured connections to conect the published Web server or server farm

2009-01-06_200427_GF

Internal site name bạn nhập Domain name của hệ thống (chính là Domain của DC Server)

2009-01-06_200452_GF

Trong Internal Publishing Details bạn chừa trống ô Path

2009-01-06_200506_GF

Nhập Domain name mà bạn mua từ nhà cung cấp dịch vụ vào ô Public name trong Public Name Details

2009-01-06_200526_GF

Trong cửa sổ Select Web Listener chưa tồn tại các Web Listener nào cả vì vậy ta phải tạo các Listener mới cho nó. Nhấp New

2009-01-06_200546_GF

Đặt tên cho Web Listener này là Publish Port 80

2009-01-06_200635_GF

Tiếp tục chọn tùy chọn là Do not require SSL secured connections with clients để chỉ Publish dịch vụ HTTP mà thôi

2009-01-06_200653_GF

Chọn External trong Web Listener IP Address

2009-01-06_200706_GF

Tại Authentications Settings chọn Basic

2009-01-06_200724_GF

Trở lại màn hình Select Web Listener sẽ thấy xuất hiện Web Listener Publish Port 80 vừa tạo chọn Publish Port 80

2009-01-06_200747_GF

Chọn tùy chọn No delegation, and cliecnt cannot authenticate directly trong Authentication Delegation

2009-01-06_200803_GF

Chọn All Authenticated Users trong User Sets

2009-01-06_200816_GF

Màn hình tạo Rule Publish Web sau khi hoàn tất

2009-01-06_200856_GF

Tương tự bạn tạo một Rule mới để Publish dịch vụ HTTPS ví dụ tôi đặt tên cho nó là Publish Secure Web

2009-01-06_200927_GF

Các bước làm tương tự trong phần tạo Rule Publish Web nhưng trong Server Connection Sercurity tôi chọn lựa chọn Use SSL to connect to the published Web server or server farm để Publish dịch vụ HTTPS

2009-01-06_200949_GF

Trong cửa sổ Select Web Listener chỉ tồn tại một Web Listener duy nhất là Publish Port 80 do ta tạo lúc nãy và với Web Listener này chỉ cho phép Publish các dịch vụ HTTP mà thôi nên ta phải tạo một Web Listener mới. Nhấp New

2009-01-06_201041_GF

Đặt tên cho Web Listener này là Publish Port 443

2009-01-06_201119_GF

Chọn tùy chọn là Require SSL secured connections with clients để chỉ Publish dịch vụ HTTPS mà thôi

2009-01-06_201135_GF

Chọn External trong Web Listener IP Address

2009-01-06_201149_GF

Để chạy được SSL đòi hỏi phải có Certificate click chọn Select Certificate

2009-01-06_201213_GF

Trong cửa sổ Select Certificate hoàn toàn trống rỗng vì chúng ta chưa xin Certificate từ máy CA Server (PC02) cho máy ISA Server này (PC01).

2009-01-06_201240_GF

Tạm gác công việc này lại đây bạn bật IE lên để tiến hành xin Certificate cho ISA Server (Xem lại bài Certificate)

Nhấp chọn Request a certificate

2009-01-06_201348_GF

Chọn advanced certificate request

2009-01-06_201425_GF

Chọn tiếp Create and submit a request to this CA

2009-01-06_201532_GF

Trong Advanced Certificate Request bạn chọn Web Server và nhập Domain name mình vào đây

2009-01-06_201639_GF

Tiếp tục chọn mục Store certificate in the local computer certificate store

2009-01-06_201707_GF

Sau đó nhấp Install this certificate để tiến hành cài đặt Certificate lên máy

2009-01-06_201737_GF

Sau khi đã cài đặt Certificate hoàn tất bạn quay trở lại màn hình Select Certificate sẽ thấy xuất hiện một Certificatewww.gccom.net, Click chọn Certificate này

2009-01-06_201757_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-06_201810_GF

Tại Authentications Settings chọn Basic

2009-01-06_201823_GF

Trở lại màn hình Select Web Listener sẽ thấy xuất hiện thêm Web Listener Publish Port 443 vừa tạo chọn Publish Port 443

2009-01-06_201838_GF

Màn hình tạo Rule Publish Secure Web sau khi hoàn tất

2009-01-06_201906_GF

Đến đây ta đã hoàn thành việc Publish 2 dịch vụ HTTP & HTTPS hay nói các khác ta đã hoàn thành Publish Web Server và có thể từ một máy Client bất kỳ ở đâu bật IE lên và nhập IP mặt ngoài (IP Public) của mạng chúng ta là 192.168.1.2 (trên thực tế IP này là 203.114.98.108) sẽ truy cập được các dịch vụ HTTP & HTTPS. Thực chất đến đây mọi chuyện coi như đã hoàn tất.

Tuy nhiên do trong bài ta dùng mạng 192.168.1.0/24 vừa giả lập mạng Internet vừa có IP 192.168.1.2 của mạng này làm IP Public của mạng 172.16.2.0/24, chính vì thế khi ta dùng một máy Client có IP 192.168.1.3 để Test các dịch vụ trong mạng 172.16.2.0/24 sẽ không được, lý giải:

- Máy Client ta dùng để Test cùng mạng với máy External DNS và cũng có nghĩa là thay vì được xem là một máy thuộc Local Host nhưng do External DNS được cài chung với ISA Server nên ISA Server chỉ xem máy Client này là máy thuộc Internal Network mà thôi.

- Máy Client thuộc Internal Network muốn truy cập được ISA Server đòi hỏi nó phải cài Firewall Client

- Máy Client phải Rerfered DNS về máy ISA Server để nhờ External DNS phân giải Domain name gccom.net (vì trong mạng giả lập ta không thể nhờ DNS của ISP được, lúc này DNS Server của ISP chính là External DNS)

2009-01-06_201907_GF

Trong màn hình chỉnh IP của Firewall Client bạn chỉ nó về IP của máy IP theo mạng 192.168.1.0/24

2009-01-06_201908_GF

Như vậy vấn đề phát sinh lúc này là trong Internal Network ngoài mạng 172.16.2.0/24 xuất hiện thêm một mạng 192.168.1.0/24

Mạng 192.168.1.0/24 này nằm ngoài tầm kiểm soát của ISA Server vì trước kia khi cài đặt ISA Server ta chỉ Add mội mạng 172.16.2.0/24 mà thôi

Nhấp chọn Networks trong Configuration chú ý dòng Internal trong Tab Networks chỉ thấy duy nhất một mạng 172.16.2.0/24

2009-01-06_201910_GF

Double click lên Internal chọn Tab Addresses chọn tiếp Add Range

2009-01-06_201911_GF

Add dãy IP của mạng 192.168.1.0/24 vào

2009-01-06_201912_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-06_201913_GF

Bây giờ tại máy Client (PC03) bạn bật IE lên để test các dịch vụ HTTP của domain gccom.net thấy thành công

2009-01-06_201914_GF

Với dịch vụ HTTPS cũng rất tốt

2009-01-06_201915_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Server Publishing - HTTP - HTTPS - ISA Server trong 70-351 của MCSA