Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/28/09

[MCSA] Part 47 – Upgrade Server 2008 – Active Directory Rights Management Services – RMS (2)

Bây giờ ta sẽ tiến hành cài đặt dịch vụ Active Directory Rights Management Services

Tại máy DC Server bạn chọn Server Manager -> Roles -> Add Roles

Tiếp tục chọn Active Directory Rights Management Services trong màn hình Select Server Roles

2009-02-09_153622_GF

Chọn Active Directory Rights Management Server trong màn hình Select Role Services

2009-02-09_153642_GF

Trong màn hình Create or Join an AD RMS Cluster chọn Create a new AD RMS cluster

2009-02-09_153733_GF

Tiếp tục chọn Use Windows Internal Database on this server trong màn hình Select Configuration Database

2009-02-09_153807_GF

Tại cửa sổ Specify Service Account bạn click chọn Specify

2009-02-09_154410_GF

Nhập User/Pass của Account gccomRMS vào

2009-02-09_154547_GF

Tiếp tục chọn Use AD RMS centrally managed key storage trong màn hình Configure AD RMS Cluster Key Storage

2009-02-09_154607_GF

Nhập Password của gccomRMS vào trong cửa sổ Specify AD RMS Cluster Key Password

2009-02-09_154632_GF

Giữ nguyên giá trị mặc định trong Select AD RMS Cluster Web Site

2009-02-09_154745_GF

Tại màn hình Specify Cluster Address bạn chọn mục Use an SSL-encrypted connection (https://)

Nhập tên của CA Server vào ô Fully-Qualified Domain Name, nhấp vào Validate để xác thực tên CA Server là đúng

2009-02-09_154831_GF

Nhập tên của CA Server vào ô Name the Server Licensor Certificate

2009-02-09_154854_GF

Chọn Register the AD RMS service connection point now trong cửa sổ Register AD RMS Service Connection Point

2009-02-09_154912_GF

Như vậy đến đây ta đã hoàn tất việc cài đặt dịch vụ RMS

Bây giờ ta sẽ tiến hành Test thử dịch vụ RMS. Tại máy Client bạn đăng nhập với User gccom1 và tạo một văn bản mới trong MS Word

2009-02-09_160602_GF

Nhấp vào Office Button chọn Prepare -> Restrict Permission -> Restricted Access

2009-02-09_160633_GF

Nhập User/Pass của chính mình vào cửa sổ login với cú pháp:

[Username]@[Domain Name]

2009-02-09_174441_GF

Màn hình Permission hiện ra bạn chọn Restrict permission to this document

Tiếp tục nhấp vào Read

2009-02-09_174736_GF

Add User gccom2 vào

2009-02-09_174834_GF

Làm tương tự cho mục Change, bạn Add user gccom3 vào

2009-02-09_174926_GF

Như vậy với việc lựa chọn như trên văn bản do gccom1 tạo ra này chỉ có gccom3 là có quyền thay đổi nội dung còn gccom2 thì chỉ có quyền xem không có quyền chỉnh sửa, copy gì cả

Trong MS Word bây giờ xuất hiện thêm một Bar với gọi ý cho người xem là văn bản này đã được gán bản quyền tác giả

2009-02-09_174956_GF

Logon gccom2 và mở thử văn bản do gccom1 tạo lúc nãy nhận thấy:

- gccom2 chỉ có thể xem nội dung văn bản này mà thôi không có quyền Copy, Paste, Change….

- Các công cụ trên MS Word đều bị mờ do gccom2 chỉ có quyền Read mà thôi

2009-02-09_175633_GF

Logon gccom3 và mở thử văn bản do gccom1 tạo lúc nãy nhận thấy:

- gccom3 có quyền Copy, Paste, Change…. với văn bản này

- Các công cụ trên MS Word đều không bị mờ do gccom3 có toàn quyền

2009-02-09_180003_GF

Tiếp theo ta sẽ triển khai RMS trên Microsoft Office Outlook (MOO)

Tại máy Client đăng nhập với User gccom1 bật MOO lên cấu hình Email Account để gccom1 có thể Check Mail với MOO

2009-02-09_184350_GF

Tạo một mail mới gởi đến gccom2

Tiếp tục chọn mục Set permission on this item chọn tiếp Do Not Forward

2009-02-09_184616_GF

Nhập User/Pass của chính mình vào cửa sổ login với cú pháp:

[Username]@[Domain Name]

2009-02-09_184843_GF

Trong MOO bây giờ xuất hiện thêm một Bar với gọi ý cho người xem là Email này đã được gán bản quyền tác giả bởi gccom1

2009-02-09_184952_GF

Logon với gccom2Check mail thử thấy nhận được Email do gccom1 gởi đến nhưng với chú thích là Email này đã được gán bản quyền tác giả

2009-02-09_185525_GF

Double click vào Email nhận thấy:

- gccom2 có thể xem được nội dung hoàn hảo

- gccom2 chỉ có thể xem nội dung văn bản này mà thôi không có quyền Copy, Paste, Forward….

2009-02-09_185720_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Active Directory Rights Management Services – RMS trong 70-648, 70-649 của MCSA.