Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/28/09

[MCSA] Part 45 – Upgrade Server 2008 – Network Load Balancing – NLB

Trong bài trước chúng ta đã biết các cấu hình DFS để hệ thống có thể chia tải với nhau giữa các File Server, tuy nhiên DFS chỉ giới hạn ở một số tính năng nhất định mà thôi vì thế do nhu cầu thực tế đòi hỏi phải có một cơ chế tương tự nhưng có thể áp dụng cho nhiều mô hình khác như Web Server, Print Server, Mail Server…

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Network Load Balancing (NLB) để ứng dụng chia tải trong các hệ thống mạng khác nhau

Để đơn giản trong bài này tôi sẽ trình bày với các bạn cách cấu hình NLB cho Web Server

Giả sử tôi có một trang Webwww.gccom.net và do nhu cầu thực tế tôi phải thiết lập nhiều máy Web Server cùng tham gia chia tải cho trang Web này vì vậy tôi phải ứng dụng NLB để chia tải. Mỗi máy Web Server sẽ có một IP Address duy nhất

Như vậy khi ta cấu hình NLB thì tất cả các máy tham gia chia tải cho hệ thống Web Server nhờ NLB sẽ sử dụng một Virtual IP Address duy nhất để người dùng từ bên ngoài truy cập vào sẽ truy cập thẳng đến IP ảo này hệ thống NLB sẽ tự động cân bằng tải cho các máy tham gia vào NLB.

2009-02-05_210037_GF

Như vậy trong mô hình này tôi sử dụng 3 máy trong đó:

- Máy Server vừa là máy DC Server, DNS Server vừa đóng vai trò là Client

- Máy PC01, PC02 là các máy Web Server

Cấu hình IP các máy như sau:

Máy Đặc tính Server PC01 PC02

Card Lan

IP Address 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
Default gateway


Preferred DNS 127.0.0.1 192.168.1.1 192.168.1.1

Card Cross IP Address


Subnet Mask


Default gateway


Preferred DNS


Card Lan: nối gián tiếp 3 máy PC01 & PC02 & Server với nhau thông qua Switch
Card Cross:
nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02

Trước tiên tại máy PC01 & PC02 tôi phải cài đặt dịch vụ Network Load Balancing (NLB) trước bằng cách vào Server Manager -> Features -> Add Features

2009-01-16_170401_GF

Trong Select Features bạn chọn Network Load Balancing và tiến hành cài đặt

2009-01-16_170443_GF

Sau khi hoàn tất cài đặt NLB lên cả 2 máy Web Server thì hệ thống bạn bây giờ đã được gọi là Web Load Balancing. Giờ đây mọi cấu hình trên bất cứ máy Web Server nào trong hệ thống mạng đều được tác động lên toàn bộ các Web Server khác.

Như vậy tôi chỉ cần cấu hình tại máy PC01 hoặc PC02 mà thôi mà không phải cấu hình lần lượt trên từng máy

Tại máy PC01 bạn vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Network Load Balancing Manager để bắt đầu tiến trình cấu hình NLB cho hệ thống

2009-01-16_170744_GF

Trong màn hình Network Load Balancing Manager nhấp phải vào Network Load Balancing Clusters chọn New Clusters để tạo một giao thức mới

2009-01-16_170824_GF

Tại màn hình New Cluster: Connect chọn Card Lan

2009-01-16_170915_GF

Trong màn hình New Cluster: Host Parameters giữ nguyên giá trị mặc định

2009-01-16_170956_GF

Tại cửa sổ New Cluster: Cluster IP Addresses bạn nhấp Add và thêm một IP ảo vào đây. Trong bài giả sử IP ảo chính là 192.168.1.100/24

2009-01-16_171042_GF

Trong màn hình New Cluster: Cluster Parameters nhấp Next

2009-01-16_171121_GF

Mặc định NLB sẽ chia tải cho tất cả các Port tuy nhiên trong bài tôi chỉ muốn NLB chia tải cho Web Server mà thôi nên tại màn hình New Cluster: Port Rules bạn nhấp Edit

2009-01-16_171147_GF

Nhập vào giá trị 80 cho cả 2 mục From & To

2009-01-16_171208_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-16_171219_GF

Màn hình Network Load Balancing Manager sau khi hoàn tất việc Add PC01 vào NLB.

2009-01-16_171323_GF

Làm tương tự để Add PC02 vào

Nhấp phải Virtual IP chọn Add Host To Cluster

2009-01-16_171336_GF

Nhập IP Address của máy PC02 vào và nhấp Connect và tiếp tục chọn Card Lan

2009-01-16_171407_GF

Trong màn hình New Cluster: Host Parameters giữ nguyên giá trị mặc định

2009-01-16_171423_GF

Màn hình Network Load Balancing Manager sau khi hoàn tất

2009-01-16_171615_GF

Như vậy đến đây hệ thống Web Load Balancing của chúng ta bao gồm 2 máy là PC01 & PC02 tham gia chia tải Web Server

Từ máy PC01 bật DOS Command lên nhập lệnh ipconfig/ all sẽ thấy máy nhận đến 2 IP Address đó là 192.168.1.2 & 192.168.1.100

2009-01-16_171731_GF

Tại máy DNS Server tôi Add thêm một Host (A) www chỉ đến IP ảo là 192.168.1.100

2009-01-16_171927_GF

Từ máy Client tôi Ping thử IP 192.168.1.100 thấy thành công

Dùng lệnh nslookup www.gccom.net sẽ thấy hệ thống phân giải tên miền www.gccom.net thành 192.168.1.100

2009-01-16_172030_GF

Như vậy đến đây ta đã hoàn tất việc cấu hình NLB cho Web Server, khi đó ta chỉ cần cấu hình NAT cho Router sao cho khi người dùng từ ngoài truy cập vào mạng với giao thức Web hệ thống sẽ NAT vào IP 192.168.1.100. Đến đây hệ thống chúng ta sẽ tự động chia tải cho các máy Web Server nhờ NLB

OK mình vừa trình bày xong phần Network Load Balancing – NLB trong 70-648, 70-649 của MCSA.