Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/30/09

[MASM] Easy Code for MASM

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 846x586.

Quote:
Easy Code for MASM is the visual assembly programming environment made to build 32-bit Windows applications.
The Easy Code for MASM interface, looking like Visual Basic, allows you to program a Windows assembler application done in an easy way as was never possible before
- What's new in 1.02.0.0008 GoAsm version -


Quote:
It fixes the following bugs:

Quote:
* Fixes a problem in the list box of the properties window. If there were many items to show, not all of them could be seen when the list box was opened.
It adds the following features:

Quote:
* The 'OwnerDraw' propety has been improved for a better usage of the new 'Common controls'. Please read the 'OwnerDraw propety' topic in the Easy Code help file.

* The 'App' object has now two new members: 'ProcessID' and 'ThreadID'. Please read the 'App and Error objects' topic in the Easy Code help file.
Code:
http://www.easycode.cat/English/Download/EasyCodeGoAsm1020008Eng.zip
http://www.easycode.cat/English/Download/EasyCodeGoAsm1020008EngCustom.zip

[TASM] TASM32+HiEditor+ResEd

Gói Editor này cho TASM đã lâu rồi. Khi nào rãnh tôi sẽ post gói mới tôi đang sử dụng.

By:benina

I had configed a tasm32 for newbies studying coding tasm with deroko.

+This RAR include:
-TASM32 ver 5.3+5.0
-ResEd 1.1.4.3
-HiEditor V2.0.1.3
-INC files of deroko ARTeam


+Using:
-Unrar to fodler c:\tasm32
-Edit and Build ALL on memu.

+Link
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part01.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part02.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part03.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part04.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part05.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part06.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part07.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part08.rar
http://benina.rea.googlepages.com/tasm32.part09.rar

11/28/09

[MCSA] Part 47 – Upgrade Server 2008 – Active Directory Rights Management Services – RMS (1)

Active Directory Rights Management Services (RMS) là một dịch vụ nhằm bảo vệ bản quyền cho tác giả tránh tình trạng sao chép, chỉnh sửa các tài liệu mà tác giả chia sẻ các User khác.

Các kiểu dữ liệu mà Active Directory Rights Management Services hỗ trợ là Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007….

Trong bài tôi sẽ ứng dụng RMS trong việc bảo vệ bản quyền trong MS WordMS Office Outlook để tránh tình trạng người nhận chỉnh sửa tài liệu cũng như Forward nội dung thư cho người khác.

RMS đòi hỏi phải có Certificate để chứng thực nên trong hệ thống chúng ta cần phải có một CA Server, và để tận dụng tối đa khả năng mạnh mẽ của RMS đòi hỏi hệ thống ta phải nâng cấp lên DC

Trong mô hình này tôi sử dụng 2 máy trong đó:

- Máy PC01 là máy DC Server có domain là gccom.net và sẽ đặt một số dịch vụ như CA Server, Web Server, Mail Server…

- Máy PC02 là chạy Vista đóng vai trò là máy Client đã cài các ứng dụng Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Word… đã Join vào Domain

Cấu hình IP các máy như sau:

Máy Đặc tính PC01 PC02

Card Lan

Name Server Client
IP Address 192.168.1.1 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0
Default gateway

Preferred DNS


Card Cross IP Address

Subnet Mask

Default gateway

Preferred DNS

Card Lan: nối gián tiếp 2 máy PC01 & PC02 với nhau thông qua Switch
Card Cross:
nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02

Tại máy DC Server bạn vào Active Directory Users and Computers tạo 3 Usergccom1, gccom2, gccom3 để Test

Tạo một User gccomRMS User này dùng để quản lý chứng thực cho RMS

2009-02-09_144024_GF

Tiếp tục bạn Add User gccomRMS vào Group Domain Admins

2009-02-09_144114_GF

Bước tiếp theo tôi sẽ tiến hành cài đặt một Mail Server trong bài cho đơn giản tôi sẽ cài Mail Server lên máy DC Server và chương trình Mail Server mà tôi sử dụng là Kerio Mail Server v6

Tạo màn hình Configuration của Kerio MailServer bạn nhập Domain của DC Server vào ô Domain

Hostname bạn nhập tên đầy đủ của Mail Server

2009-02-09_144608_GF

Kerio MailServer sẽ yêu cầu bạn tạo một Mailbox mới với Account này sẽ dùng để quản lý toàn bộ User trong Kerio MailServer, trong bài tôi tạo một Account mới là Admin

2009-02-09_144628_GF

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn vào Start -> Programs -> Kerio -> Administration Console để chạy chương trình chính Kerio MailServer

2009-02-09_144719_GF

Tại màn hình đăng nhập bạn nhập Account Admin vào và nhấp Connect

2009-02-09_144744_GF

Tiếp tục chọn Domain Settings -> Users

Chọn Add thể tạo thêm các Mailbox mới

2009-02-09_144938_GF

Tôi tạo một Mailbox mới với Usermail1

2009-02-09_145028_GF

Tương tự tạo các Mailbox khác là mail2 , mail3

Nhấp Apply để thực thi

2009-02-09_145146_GF

Trở lại Active Directory Users and Computers gán địa chỉ Email cho các User tương ứng như sau:

gccom1Emailmail1@gccom.net

gccom2Emailmail2@gccom.net

gccom3Emailmail3@gccom.net

2009-02-09_160013_GF

Đăng nhập với gccom1 và gởi một mail test đến gccom2 xác nhận rằng hệ thống phải gởi và nhận Mail tốt

2009-02-09_151406_GF

Bây giờ ta sẽ tiến hành cài đặt Cerificate trong bài cho đơn giản tôi sẽ cà Certificate lên ngay máy DC Server

Tại máy DC Server bạn chọn Server Manager -> Roles -> Add Roles

Tiếp tục chọn Active Directory Certificate Services trong màn hình Select Server Roles

2009-02-09_151559_GF

Trong màn hình Select Role Services bạn chọn 2 mục là Certificate AuthorityCertificate Authority Web Enrollment

2009-02-09_151624_GF

Vì môi trường chúng ta là Domain nên trong màn hình Specify Setup Type bạn chọn Enterprise

2009-02-09_151635_GF

Màn hình Server Manager sau khi cài đặt Certificate hoàn tất

2009-02-09_152200_GF

Bước tiếp theo ta sẽ cấu hình IIS để hệ thống tự động chứng thực Certificate cho RMS

Bật Internet Information Services (IIS) lên chọn Server Certificates trong Server Home

2009-02-09_152652_GF

Trong màn hình Server Certificates ta thấy xuất hiện 2 Certificate đây chính là các Certificate của CA ServerDC Server

Vì môi trường ta là Domain nên tại màn hình Server Certificates click chọn Create Domain Certificate

2009-02-09_152841_GF

Nhập chính xác tên của CA Server vào ô Common name các ô còn lại tùy ý

2009-02-09_152928_GF

Trong cửa sổ Online Certification Authority bạn nhấp chọn Select

2009-02-09_152957_GF

Chọn Certificate của CA Server trong bài chính là gccom-SERVER-CA

2009-02-09_153006_GF

Đặt tên cho Certificate này trong mục Friendly name trong bài tôi đặt tên cho Certificate này là Rights Management Services

2009-02-09_153056_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-02-09_153126_GF

Tiếp tục chọn Default Web Site trong IIS

Nhấp phải vào SSL Settings chọn Bindings

2009-02-09_153238_GF

Cửa sổ Site Bindings hiện ra nhấp chọn Add

2009-02-09_153339_GF

Add thêm một Type mới là https và chọn Rights Management Services trong SSL certificate

2009-02-09_153410_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-02-09_153513_GF

Đến đây ta đã hoàn tất việc cấu hình các dịch vụ cần thiết để là động cơ tiến đến thiếp lập RMS cho hệ thống

(còn tiếp)

[MCSA] Part 47 – Upgrade Server 2008 – Active Directory Rights Management Services – RMS (2)

Bây giờ ta sẽ tiến hành cài đặt dịch vụ Active Directory Rights Management Services

Tại máy DC Server bạn chọn Server Manager -> Roles -> Add Roles

Tiếp tục chọn Active Directory Rights Management Services trong màn hình Select Server Roles

2009-02-09_153622_GF

Chọn Active Directory Rights Management Server trong màn hình Select Role Services

2009-02-09_153642_GF

Trong màn hình Create or Join an AD RMS Cluster chọn Create a new AD RMS cluster

2009-02-09_153733_GF

Tiếp tục chọn Use Windows Internal Database on this server trong màn hình Select Configuration Database

2009-02-09_153807_GF

Tại cửa sổ Specify Service Account bạn click chọn Specify

2009-02-09_154410_GF

Nhập User/Pass của Account gccomRMS vào

2009-02-09_154547_GF

Tiếp tục chọn Use AD RMS centrally managed key storage trong màn hình Configure AD RMS Cluster Key Storage

2009-02-09_154607_GF

Nhập Password của gccomRMS vào trong cửa sổ Specify AD RMS Cluster Key Password

2009-02-09_154632_GF

Giữ nguyên giá trị mặc định trong Select AD RMS Cluster Web Site

2009-02-09_154745_GF

Tại màn hình Specify Cluster Address bạn chọn mục Use an SSL-encrypted connection (https://)

Nhập tên của CA Server vào ô Fully-Qualified Domain Name, nhấp vào Validate để xác thực tên CA Server là đúng

2009-02-09_154831_GF

Nhập tên của CA Server vào ô Name the Server Licensor Certificate

2009-02-09_154854_GF

Chọn Register the AD RMS service connection point now trong cửa sổ Register AD RMS Service Connection Point

2009-02-09_154912_GF

Như vậy đến đây ta đã hoàn tất việc cài đặt dịch vụ RMS

Bây giờ ta sẽ tiến hành Test thử dịch vụ RMS. Tại máy Client bạn đăng nhập với User gccom1 và tạo một văn bản mới trong MS Word

2009-02-09_160602_GF

Nhấp vào Office Button chọn Prepare -> Restrict Permission -> Restricted Access

2009-02-09_160633_GF

Nhập User/Pass của chính mình vào cửa sổ login với cú pháp:

[Username]@[Domain Name]

2009-02-09_174441_GF

Màn hình Permission hiện ra bạn chọn Restrict permission to this document

Tiếp tục nhấp vào Read

2009-02-09_174736_GF

Add User gccom2 vào

2009-02-09_174834_GF

Làm tương tự cho mục Change, bạn Add user gccom3 vào

2009-02-09_174926_GF

Như vậy với việc lựa chọn như trên văn bản do gccom1 tạo ra này chỉ có gccom3 là có quyền thay đổi nội dung còn gccom2 thì chỉ có quyền xem không có quyền chỉnh sửa, copy gì cả

Trong MS Word bây giờ xuất hiện thêm một Bar với gọi ý cho người xem là văn bản này đã được gán bản quyền tác giả

2009-02-09_174956_GF

Logon gccom2 và mở thử văn bản do gccom1 tạo lúc nãy nhận thấy:

- gccom2 chỉ có thể xem nội dung văn bản này mà thôi không có quyền Copy, Paste, Change….

- Các công cụ trên MS Word đều bị mờ do gccom2 chỉ có quyền Read mà thôi

2009-02-09_175633_GF

Logon gccom3 và mở thử văn bản do gccom1 tạo lúc nãy nhận thấy:

- gccom3 có quyền Copy, Paste, Change…. với văn bản này

- Các công cụ trên MS Word đều không bị mờ do gccom3 có toàn quyền

2009-02-09_180003_GF

Tiếp theo ta sẽ triển khai RMS trên Microsoft Office Outlook (MOO)

Tại máy Client đăng nhập với User gccom1 bật MOO lên cấu hình Email Account để gccom1 có thể Check Mail với MOO

2009-02-09_184350_GF

Tạo một mail mới gởi đến gccom2

Tiếp tục chọn mục Set permission on this item chọn tiếp Do Not Forward

2009-02-09_184616_GF

Nhập User/Pass của chính mình vào cửa sổ login với cú pháp:

[Username]@[Domain Name]

2009-02-09_184843_GF

Trong MOO bây giờ xuất hiện thêm một Bar với gọi ý cho người xem là Email này đã được gán bản quyền tác giả bởi gccom1

2009-02-09_184952_GF

Logon với gccom2Check mail thử thấy nhận được Email do gccom1 gởi đến nhưng với chú thích là Email này đã được gán bản quyền tác giả

2009-02-09_185525_GF

Double click vào Email nhận thấy:

- gccom2 có thể xem được nội dung hoàn hảo

- gccom2 chỉ có thể xem nội dung văn bản này mà thôi không có quyền Copy, Paste, Forward….

2009-02-09_185720_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Active Directory Rights Management Services – RMS trong 70-648, 70-649 của MCSA.