Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 42 – Upgrade Server 2008 – Internet Information Services – IIS (1)

Kể từ phiên bản Windows Server 2008 trình IIS đã được Microsoft chú trọng hơn với những thiết kế hoàn toàn mới và nhiều tính năng rất mạnh. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về IIS trong môi trường Windows Server 2008

Giả sử tôi có 2 Website là gccom.netkythuatvien.com và để cấu hình cho hệ thống có thể truy cập các trang Web này thì đòi hỏi tôi phải có một DNS Server nhằm phân giải các tên miền này.

Như vậy trong mô hình này tôi sử dụng 2 máy trong đó

- Máy PC01 là máy DNS Server và sẽ cài đặt thêm dịch vụ IIS

- Máy PC02 máy Client

Cấu hình IP các máy như sau:

Máy Đặc tính PC01 PC02

Card Lan

IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Default gateway

Preferred DNS 127.0.0.1

Card Cross IP Address 172.16.1.1 172.16.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0
Default gateway
172.16.1.1
Preferred DNS

Card Cross: nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02

Tại máy PC01 (Web Server) để cài đặt Internet Information Server (IIS) bạn vào Server Manager chọn Add Roles

Trong màn hình Select Server Roles bạn chọn Web Server (IIS)

2009-01-16_003033_GF

Trong Server Role Service có rất nhiều tùy chọn như ASP.Net, CGI… tuy nhiên trong bài tôi chỉ cài IIS để Test mà thôi nên tôi giữ nguyên giá trị mặc định

2009-01-16_003110_GF

Tiếp tục vào DNS để tạo Zonegccom.net và tạo các Host (A) cho domain này

2009-01-16_003555_GF

Tạo tiếp các Pointer cho domain này

2009-01-16_003605_GF

Làm tương tự cho Zone kythuatvien.com

2009-01-16_003648_GF

Tiếp tục bạn tạo các trang Web Default cho gccom.netkythuatvien.com như trong hình

Trong thư mục gccom.net tôi tạo thêm một thư mục là Virtual và tạo một trang Web Default cho thư mục này

2009-01-16_003708_GF

Bây giờ ta bật chương trình Internet Information Services (IIS) Manager lên bằng cách vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager

2009-01-16_003709_GF

Nhận thấy IIS Version 7.0 trong Server 2008 có bố cục hoàn toàn khác với IIS 6.0 trong Server 2003

Mặc định IIS tao sẵn một Default Website tuy nhiên ta không sử dụng nó mà tạo một Website mới bằng cách nhấp phải vào Sites chọn Add Web Site…

2009-01-16_003956_GF

Trong cửa sổ Add Web Site bạn đặt tên cho Website này tại ô Site Name

Chọn đường dẫn chứa trang Web tương ứng cho Website trong ô Physical path

2009-01-16_004049_GF

Đến đây do hệ thống chúng ta tồn tại hơn 2 Website nên khi truy cập vào mặc định hệ thống sẽ chạy Default Website chính vì thế để phân biệt các Website với nhau trong Server 2003 ta dùng Host Header Value thì trong Server 2008 ta dùng Host Name

Nhấp phải vào GC Com Co bạn chọn Edit Bindings

2009-01-16_004123_GF

Trong cửa sổ Site Bindings chọn Add

2009-01-16_004139_GF

Add một Host Name mới là www.gccom.net

2009-01-16_004154_GF

Tương tự Add một Host name nữa là gccom.net

Xóa Host name default đi để đảm bảo trong này chỉ tồn tại 2 Host Name ta vừa tạo mà thôi

2009-01-16_004210_GF

Trở lại màn hình IIS bạn nhấp phải vào GC Com Co chọn tiếp Manager Web Site -> Start để chạy dịch vụ Web này

2009-01-16_004400_GF

Làm tương tự cho Web kythuatvien.com

Tiếp theo tại GC Com Co tôi sẽ tạo một Virtual Website nhằm chỉ đến thư mục Virtual trong gccom.net mà tôi đã tạo từ trước. Bạn nhấp phải vào GC Com Co chọn Add Virtual Directory

2009-01-16_004650_GF

Giả sử tôi đặt tên cho Virtual website này là mail nên trong ô Alias tôi nhập là mail và dẫn đường đến thư mục Virtual trong gccom.net

2009-01-16_004723_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-16_004738_GF

Bây giờ từ máy Client ta truy cập thử 2 trang Web sẽ thấy thành công

2009-01-16_004603_GF

Truy cập thử địa chỉ Alias của gccom.net cũng thấy thành công

2009-01-16_004759_GF

Đến đây ta đã cơ bản hoàn tất việc cấu hình IIS bây giờ ta sẽ đi vào tìm hiểu cách cấu hình SSL cho các Website

(còn tiếp)