Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] Part 4 – Cấu trúc địa chỉ IP

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về TCP/IPv4. IPv432bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet8bit, tương đương 1 byte ) cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32, các Octet tách biệt nhau bằng dấu chấm (.), bao gồm có 3 thành phần chính.

- Class Bit: Bit nhận dạng lớp dùng để phân biệt địa chỉ IP thuộc lớp nào.

- Network ID: Địa chỉ của mạng

- Host ID: Địa chỉ của máy

gccom_2009_01_15_014431_gf

Như vậy với một số IP được viết dưới dạng nhị phân ví dụ là 11111111.11111111.11111111.11111111 sẽ được chuyển sang hệ thập phân là 255.255.255.255

Công thức chuyển từ nhị phân về thập phân như sau
Lấy các ký tự từ trái qua phải của một số nhị phân nhân cho lũy thừa từ 7 -> 0
Cuối cùng cộng các kết quả lại sẽ ra số thập phân

gccom_2008_11_26_000442_gf

Ví dụ thứ hai cho số nhị phân 1000 0000

gccom_2008_11_26_000434_gf

Địa chỉ IP chia ra 5 lớp A,B,C, D, E. Hiện tại đã dùng hết lớp A,B và gần hết lớp C, còn lớp D và E tổ chức Internet thế giới đang để dành cho mục đích khác không phân, nên chúng ta chỉ nghiên cứu 3 lớp đầu.

gccom_2009_01_15_014454_gf

Địa chỉ lớp Vùng địa chỉ lý thuyết

Số mạng tối đa

Số máy tối đa

A Từ 0.0.0.0 đến 126.0.0.0 126 16777214
B Từ 127.0.0.0 đến 191.255.0.0 16382 65534
C Từ 192.0.0.0 đến 223.255.255.0 2097150 254
D Từ 224.0.0.0 đến 240.0.0.0 Không phân
E Từ 241.0.0.0 đến 255.0.0.0 Không phân

Giả sử tôi có một IP là 172.16.1.3 thì trong mạng của tôi có thể có tối đa là 65534 máy

Nguyên cả mạng này được gọi là Subnet và được biểu diễn bằng dãy số 172.16.0.0/16 trong đó:

- /16 cho biết mạng này có 16 bit đầu tiên làm Network ID các bit còn lại làm Host ID

Công thức tính số mạng & máy như sau:

Địa chỉ lớp

Số mạng tối đa

Công thức

Số máy tối đa

Công thức Chú thích
A 126 (126-0)x20 16777214 224-2 1bit làm Net
24bit làm Host
B 16382 (191-127)x28 65534 216-2 8bit làm Net sẽ dao động từ 0 -> 255. Nên có 256 trường hợp
16bit làm Host
C 2097150 (223-191)x216 254 28-2 16bit làm Net sẽ dao động từ 0 -> 255. Nên có 256×2 trường hợp
8bit làm Host
D Không phânE Không phânTrong đó các IP:

127.0.0.1 là IP đặc biệt dùng làm IP Lookback

Các IP có dạng X.Y.Z.0 & X.Y.Z.255 dùng làm Host ID & Broadcast cho mạng của mình

Như vậy nếu mạng tôi không quá lớn thì tôi vẫn có thể sử dụng Subnet 192.168.1.0/24 để gán IP cho các máy trong mạng. Vì với Subnet này tôi có thể gán tối đa là 254 máy

OK mình vừa giới thiệu xong phần UTP Cable trong 70-290, 70-620 của MCSA.