Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/28/09

[MCSA] Part 47 – Upgrade Server 2008 – Active Directory Rights Management Services – RMS (1)

Active Directory Rights Management Services (RMS) là một dịch vụ nhằm bảo vệ bản quyền cho tác giả tránh tình trạng sao chép, chỉnh sửa các tài liệu mà tác giả chia sẻ các User khác.

Các kiểu dữ liệu mà Active Directory Rights Management Services hỗ trợ là Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007….

Trong bài tôi sẽ ứng dụng RMS trong việc bảo vệ bản quyền trong MS WordMS Office Outlook để tránh tình trạng người nhận chỉnh sửa tài liệu cũng như Forward nội dung thư cho người khác.

RMS đòi hỏi phải có Certificate để chứng thực nên trong hệ thống chúng ta cần phải có một CA Server, và để tận dụng tối đa khả năng mạnh mẽ của RMS đòi hỏi hệ thống ta phải nâng cấp lên DC

Trong mô hình này tôi sử dụng 2 máy trong đó:

- Máy PC01 là máy DC Server có domain là gccom.net và sẽ đặt một số dịch vụ như CA Server, Web Server, Mail Server…

- Máy PC02 là chạy Vista đóng vai trò là máy Client đã cài các ứng dụng Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Word… đã Join vào Domain

Cấu hình IP các máy như sau:

Máy Đặc tính PC01 PC02

Card Lan

Name Server Client
IP Address 192.168.1.1 192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0
Default gateway

Preferred DNS


Card Cross IP Address

Subnet Mask

Default gateway

Preferred DNS

Card Lan: nối gián tiếp 2 máy PC01 & PC02 với nhau thông qua Switch
Card Cross:
nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02

Tại máy DC Server bạn vào Active Directory Users and Computers tạo 3 Usergccom1, gccom2, gccom3 để Test

Tạo một User gccomRMS User này dùng để quản lý chứng thực cho RMS

2009-02-09_144024_GF

Tiếp tục bạn Add User gccomRMS vào Group Domain Admins

2009-02-09_144114_GF

Bước tiếp theo tôi sẽ tiến hành cài đặt một Mail Server trong bài cho đơn giản tôi sẽ cài Mail Server lên máy DC Server và chương trình Mail Server mà tôi sử dụng là Kerio Mail Server v6

Tạo màn hình Configuration của Kerio MailServer bạn nhập Domain của DC Server vào ô Domain

Hostname bạn nhập tên đầy đủ của Mail Server

2009-02-09_144608_GF

Kerio MailServer sẽ yêu cầu bạn tạo một Mailbox mới với Account này sẽ dùng để quản lý toàn bộ User trong Kerio MailServer, trong bài tôi tạo một Account mới là Admin

2009-02-09_144628_GF

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn vào Start -> Programs -> Kerio -> Administration Console để chạy chương trình chính Kerio MailServer

2009-02-09_144719_GF

Tại màn hình đăng nhập bạn nhập Account Admin vào và nhấp Connect

2009-02-09_144744_GF

Tiếp tục chọn Domain Settings -> Users

Chọn Add thể tạo thêm các Mailbox mới

2009-02-09_144938_GF

Tôi tạo một Mailbox mới với Usermail1

2009-02-09_145028_GF

Tương tự tạo các Mailbox khác là mail2 , mail3

Nhấp Apply để thực thi

2009-02-09_145146_GF

Trở lại Active Directory Users and Computers gán địa chỉ Email cho các User tương ứng như sau:

gccom1Emailmail1@gccom.net

gccom2Emailmail2@gccom.net

gccom3Emailmail3@gccom.net

2009-02-09_160013_GF

Đăng nhập với gccom1 và gởi một mail test đến gccom2 xác nhận rằng hệ thống phải gởi và nhận Mail tốt

2009-02-09_151406_GF

Bây giờ ta sẽ tiến hành cài đặt Cerificate trong bài cho đơn giản tôi sẽ cà Certificate lên ngay máy DC Server

Tại máy DC Server bạn chọn Server Manager -> Roles -> Add Roles

Tiếp tục chọn Active Directory Certificate Services trong màn hình Select Server Roles

2009-02-09_151559_GF

Trong màn hình Select Role Services bạn chọn 2 mục là Certificate AuthorityCertificate Authority Web Enrollment

2009-02-09_151624_GF

Vì môi trường chúng ta là Domain nên trong màn hình Specify Setup Type bạn chọn Enterprise

2009-02-09_151635_GF

Màn hình Server Manager sau khi cài đặt Certificate hoàn tất

2009-02-09_152200_GF

Bước tiếp theo ta sẽ cấu hình IIS để hệ thống tự động chứng thực Certificate cho RMS

Bật Internet Information Services (IIS) lên chọn Server Certificates trong Server Home

2009-02-09_152652_GF

Trong màn hình Server Certificates ta thấy xuất hiện 2 Certificate đây chính là các Certificate của CA ServerDC Server

Vì môi trường ta là Domain nên tại màn hình Server Certificates click chọn Create Domain Certificate

2009-02-09_152841_GF

Nhập chính xác tên của CA Server vào ô Common name các ô còn lại tùy ý

2009-02-09_152928_GF

Trong cửa sổ Online Certification Authority bạn nhấp chọn Select

2009-02-09_152957_GF

Chọn Certificate của CA Server trong bài chính là gccom-SERVER-CA

2009-02-09_153006_GF

Đặt tên cho Certificate này trong mục Friendly name trong bài tôi đặt tên cho Certificate này là Rights Management Services

2009-02-09_153056_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-02-09_153126_GF

Tiếp tục chọn Default Web Site trong IIS

Nhấp phải vào SSL Settings chọn Bindings

2009-02-09_153238_GF

Cửa sổ Site Bindings hiện ra nhấp chọn Add

2009-02-09_153339_GF

Add thêm một Type mới là https và chọn Rights Management Services trong SSL certificate

2009-02-09_153410_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-02-09_153513_GF

Đến đây ta đã hoàn tất việc cấu hình các dịch vụ cần thiết để là động cơ tiến đến thiếp lập RMS cho hệ thống

(còn tiếp)