Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 43 – Upgrade Server 2008 – Distributed File System – DFS (2)

Tiếp theo ta phải cấu hình Replication để hệ thống DFS hiểu được trong mạng có bao nhiêu máy tham gia vào hệ thống DFS

Tại Replication bạn nhấp phải chọn New Replication Group

2009-01-16_162936_GF

Trong Replication Group Type bạn chọn Multipurpose replication group

2009-01-16_162951_GF

Đặt tên cho Replication Group giả sử tôi đặt là GC Com DFS

2009-01-16_163023_GF

Trong màn hình Replication Group Members bạn Add tất cả các máy tham gia vào hệ thống DFS vào. Do trong bài chúng ta chỉ sử dụng 2 máy PC01PC02 làm File Server tham gia vào DFS nên tôi Add cả 2 máy này vào.

2009-01-16_163125_GF

Tại cửa sổ Topology Selection bạn chọn là Full mesh

2009-01-16_163142_GF

Giữ nguyên giá trị mặc định trong Replication group Schdule and Bandwidth

2009-01-16_163154_GF

Tại màn hình Primary Member bạn chọn máy File ServerPC01

2009-01-16_163206_GF

Tại cửa sổ Folders to Replicate bạn nhấp Add

2009-01-16_163221_GF

Browse đến thư mục C:\DFSRoots\[tên chia sẻ của bạn] trong bài là C:\DFSRoots\Data

2009-01-16_163247_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-16_163327_GF

Tại màn hình Local Path of Data on Other Members bạn Add tất cả các máy File Server sẽ tham gia vào DFS để phụ tải cho PC01, trong bài do chúng ta chỉ có một máy là PC02 sẽ tham gia phụ tải cho PC01 nên tôi Add PC02 vào

2009-01-16_163352_GF

Tiếp tục nhấp chọn Edit

Chọn Enable và nhập một đường dẫn nào đó để hệ thống sẽ tự copy toàn bộ dữ liệu trong C:\DFSRoots\Data của máy PC01 sang trong này ví dụ là C:\DataDFS

2009-01-16_163853_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-16_164015_GF

Như vậy đến đây trên 2 máy sẽ tồn tại 2 thư mục hoàn toàn khác nhau nhưng cùng có chung một dữ liệu, nếu một trong 2 File Server xảy ra sự cố thì người dùng vẫn truy cập được bình thường do dữ liệu 2 máy hoàn toàn độc lập nhau.

Bây giờ tôi sẽ tiến hành Test thử xem sao

Tại máy PC01 bạn tạo một số dữ liệu trong thư mục C:\DFSRoots\Data trong bài giả sử tôi tạo một tập tin là gccom.rtf

2009-01-16_164047_GF

Đến đây hệ thống sẽ tự biết và Copy file gccom.rtf từ C:\DFSRoots\Data của PC01 sang C:\DataDFS của máy PC02. Tuy nhiên quá trình này không phải diễn ra ngay lập tức mà Windows sẽ tiến hành một cách chậm rãi

Để cho nhanh tại PC01 & PC02 tôi vào Services Restart lại dịch vụ DFS Replication

2009-01-16_164249_GF

Bật thư mục C:\DataDFS của PC02 lên sẽ thấy dữ liệu tự động được Copy sang một cách hoàn chỉnh

2009-01-16_164403_GF

Bây giờ tại máy Client (PC04) tôi truy cập vào địa chỉ \\[tên domain] sẽ không thể thấy được thư mục Data mặc dù đã được Share

2009-01-16_164450_GF

\\[tên domain]\[tên chia sẻ của bạn] sẽ thấy truy cập rất tốt

2009-01-16_164529_GF

Vì trước đó tôi đã gán quyền cho EveryoneFull Control nên trong này tôi sẽ tạo thêm một số dữ liệu mới

2009-01-16_164608_GF

Vào lại thư mục C:\DataDFS của PC02 sẽ thấy dữ liệu được tạo mới xuất hiện

2009-01-16_164632_GF

Kiểm tra lại thư mục C:\DFSRoots\Data của PC01 cũng thấy dữ liệu được tạo mới xuất hiện

2009-01-16_164650_GF

Vào DFS Management của PC02 sẽ thấy mọi cấu hình mà ta đã thiết lập trong DFS Management của PC01 hiển thị đầy đủ

2009-01-16_165020_GF

Bây giờ bạn tắt bất kỳ máy PC01 hoặc PC02 thử

Từ máy PC04 truy cập vào \\[tên domain]\[tên chia sẻ của bạn] sẽ thấy truy cập rất tốt

2009-01-16_164608_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Distributed File System – DFS trong 70-648, 70-649 của MCSA.