Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/27/09

[MCSA] Part 40 – Upgrade Server 2008 – Windows Deployment Services – WDS

Trong Windows Server 2008 Microsoft đã tích hợp thêm một công cụ mới đó là Windows Deploy Services (WDS), đây chính là một giải pháp cài đặt Windows qua mạng một cách nhanh chóng và tiện lợi cho các hệ thống mạng có nhiều máy.

Để triển khai dịch vụ này đòi hỏi hệ thống bạn phải cài đặt DHCP Server để cấp phát IP tự động cho các máy có nhu cầu cài đặt Windows và các máy tính có nhu cầu cài đặt Windows phải hổ trợ Boot qua mạng.

Như vậy trong mô hình này tôi cần 2 máy để Test trong đó

- PC01 là máy Windows Server 2008 và sẽ cài đặt DHCP, WDS

- PC02 là một máy tính có hỗ trợ Boot qua mạng và chưa cài đặt hệ điều hành gì. Và sẽ được cài đặt Windows Vista qua mạng nhờ WDS

- Mạng 172.16.1.0/24 là mạng được cấp DHCP

Đầu tiên ta cài DHCP lên máy Server, tại máy Server bạn nhấp chọn Server Manager chọn tiếp Roles và nhấp Add Roles

2009-01-13_193330_GF

Chọn dịch vụ DHCP Server trong cửa sổ Server Roles

2009-01-13_193406_GF

Do ta sẽ cấp phát IP trên mạng 172.16.1.0/24 nên trong cửa sổ Network Connection Bindings bạn chọn Card 172.16.1.1

2009-01-13_193429_GF

Màn hình IPv4 DNS Settings nhấp Next

2009-01-13_193500_GF

Trong cửa sổ IPv4 WINS Settings do ta không sử dụng WINS nên bạn giữ nguyên giá trị mặc định và chọn Next

2009-01-13_193515_GF

Trong màn hình DHCP Scope bạn nhấp Add để thêm một Scope như sau:

Dãy IP sẽ cấp phát từ 172.16.1.50 -> 172.16.1.100

2009-01-13_193637_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-13_193650_GF

Trong bài do ta chỉ sử dụng IPv4 nên tại màn hình DHCPv6 Stateless Mode bạn chọn Disable DHCPv6 stateless mode for this server

2009-01-13_194538_GF

Vì hệ thống đã tồn tại DNS nên tại màn hình DHCP Server Authorization bạn giữ nguyên giá trị mặc định để xác thực cho DHCP Server

2009-01-13_194633_GF

Màn hình Confirmation cho ta biết khái quát nội dung mà ta cấu hình cho DHCP Server

2009-01-13_194655_GF

Sau khi cài đặt DHCP hoàn tất bạn phải xác định trong màn hình của Roles phải xuất hiện thêm một Role mới là DHCP Server

2009-01-13_194955_GF

Như vậy đến đây ta đã vừa cài đặt xong DHCP Server và vừa cấu hình luôn một Scope để DHCP Server cấp phát IP cho các máy trong mạng 172.16.1.0/24

Tiếp tục nhấp Add Roles để cài đặt dịch vụ Windows Deployment Services

2009-01-13_195012_GF

Trong màn hình Role Services giữ nguyên giá trị mặc định chọn Next

2009-01-13_195027_GF

Màn hình sau khi cài đặt Windows Deloyment Services hoàn tất

2009-01-13_195213_GF

Tiếp theo bạn bật chương trình WDS lên bằng cách vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Windows Deployment Services

2009-01-13_195240_GF

Tiếp tục nhấp phải vào server.gccom.net chọn Configure Server

2009-01-13_195301_GF

Chọn Next

2009-01-13_195316_GF

WDS sẽ tạo một thư mục mà trong đó sẽ chứa toàn bộ các file cần thiết để cài đặt cho các Client trong bài là thư mục RemoteInstall trong C:

2009-01-13_195329_GF

Do tại máy này ta vừa cài DHCP Server vừa cài WDS Server nên trong màn hình DHCP Option 60 bạn chọn 2 mục:

Do not listen on port 67

Configure DHCP option 60 to ‘PXEClient’

2009-01-13_195352_GF

Trong màn hình PXE Server Initial Settings bạn chọn Respond to all (known and unknown) client computers để đáp ứng mọi yêu cầu từ máy Client

2009-01-13_195418_GF

Màn hình Configuration Complete bạn bỏ chọn mục Add Images to the Windows Deployment Server now

2009-01-13_195542_GF

Màn hình sau khi cấu hình WDS hoàn tất

2009-01-13_195555_GF

Tiếp theo bạn chèn DVD Windows Vista vào trong bài ổ đĩa DVD Rom của tôi là ổ đĩa D:

Nhấp phải vào Install Images chọn Add Install Image để copy source cài đặt Windows Vista lên WDS Server

2009-01-13_195628_GF

Trong màn hình Image Group bạn đặt tên cho Group mới này ví dụ tôi đặt là Deploy Windows Vista

2009-01-13_195700_GF

Chọn file install.wim trong D:sources

2009-01-13_195835_GF

Chọn Next và chờ cho Windows Add file Image này vào

2009-01-13_195848_GF

Tiếp tục ta nhấp phải vào Boot Images chọn Add Boot Image để thêm file Boot của Windows Vista vào

2009-01-13_201923_GF

Chọn file boot.wim trong D:sources

2009-01-13_201939_GF

Chọn Next và chờ cho Windows Add file Boot này vào

2009-01-13_201957_GF

Như vậy đến đây cơ bản ta đã cấu hình xong WDS tuy nhiên trong quá trình cài đặt Windows sẽ yêu cầu ta nhập một số thông tin như ngày giờ, tên máy , tên người sử dụng …. Như vậy để cho Windows cài đặt một cách tự động mà không phải đòi hỏi gì thì ta phải tạo một Answer File mà trong 70-290 ta đã biết đó là Sysprep

Tuy nhiên trong Windows Vista thì Answer File không tạo bằng Sysprep nữa mà người ta dùng Windows AIK, trong bài này tôi sẽ không đi sâu vào Windows AIK mà chỉ cung cấp cho bạn một Answer file mẫu mà dựa vào đó bạn chỉnh sửa lại là xong, file này có tên là unattend.xml


language=”neutral” versionScope=”nonSxS” processorArchitecture=”x86″>


OnError

Administrator
gccom.net
P@sswordOnError

Windows Longhorn SERVERENTERPRISE
Deploy Windows Vista
Install.wim


0
1
OnError

0
True


1
7000
Primary
1
1
C

NTFS
true
false

language=”neutral” versionScope=”nonSxS” processorArchitecture=”x86″>

OnError
en-US

en-US


Bạn copy file unattend.xml vào thư mục C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend

2009-01-13_202501_GF

Tại màn hình WDS bạn nhấp phải vài server.gccom.net chọn Properties

2009-01-13_202518_GF

Chọn Tab Client và click chọn Enable unattended installation

Trong bài do tôi sử dụng phiên bản Windows Vista x86 nên tại mục x86 architecture bạn nhấp Browse và dẫn đường đến file unattend.xml trong C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend

2009-01-13_202557_GF

Tương tự tại Images Group bạn chọn Deploy Windows Vista

Tại màn hình bên phải bạn nhấp phải vào Image Name chọn Properties

2009-01-13_202624_GF

Trong Tab General chọn Allow image to install in unattended mode và chọn Select File

2009-01-13_202649_GF

Dẫn đường đến file unattend.xml trong C:\RemoteInstall\WdsClientUnattend

2009-01-13_202703_GF

Như vậy đến đây ta đã hoàn tất việc cấu hình WDS Server

Bây giờ tại máy Client bạn vào BIOS chỉnh cho PC có thể Boot qua mạng bằng cách chọn Menu Boot

2009-01-13_203001_GF

Chỉnh First BootBoot từ Card mạng của máy

2009-01-13_203043_GF

Khởi động lái máy Client sẽ thấy máy Boot thông qua Card Lan và đang dò IP từ DHCP Server

2009-01-13_203101_GF

Sau khi được DHCP Server cấp phát IP thành công máy Client sẽ thực thi File Boot từ WDS và yêu cầu bạn nhấp F12 để tiến hành cài đặt Windows

2009-01-13_203433_GF

Tiến trình cài đặt Windows đang diễn ra

2009-01-13_203626_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Upgrade Server 2008 – Windows Deployment Services – WDS trong 70-648, 70-649 của MCSA.