Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/25/09

[MCSA] MCSA - Part 35 - ISA Server - Server Publishing - SMTP - POP3 - OWA (8)

Publish SMTP, POP3, OWA…

Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên.

2009-01-06_203916_GF

Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration -> Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic

2009-01-06_204038_GF

Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh

Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin

2009-01-06_204217_GF

Và kiểm tra bằng lệnh

Get-PopSettings

Phải xác nhận rằng dòng Login TypePlainTextLogin

2009-01-06_204317_GF

Trở lại máy ISA Server (PC01) để tạo Rule Publish các dịch vụ SMTPPOP3

Bật chương trình ISA lên tiếp tục trong Firewall Policy tạo một Rule mới bằng cách chọn New -> Mail Server Publishing Rule

2009-01-06_204344_GF

Đặt tên cho Rule này là Publish Mail

2009-01-06_204410_GF

Chọn tùy chọn Client access: PRC, IMAP, POP3, SMTP

2009-01-06_204425_GF

Tong này tôi chỉ chọn POP3SMTP ở dạng standard port mà thôi nghĩa là chỉ bật các Port 11025 mà thôi

2009-01-06_204436_GF

Trong màn hình Select Server nhập IP của máy chạy dịch vụ Mail Server trong này chính là máy Exchange Server

2009-01-06_204502_GF

Màn hình sau khi hoàn tất

2009-01-06_204613_GF

Từ máy Client bật Outlook lên và cấu hình Incoming mail, Outgoing mailmail.gccom.net

2009-01-06_204802_GF

Check mail thử thấy nhận rất tốt

Tiếp tục ta tạo một Rule mới để các máy có thể Check mail thông qua OWA của Microsoft Office Outlook

Tại máy ISA Server bật chương trình ISA lên tiếp tục trong Firewall Policy tạo một Rule mới bằng cách chọn New -> Exchange Web Client Access Publishing Rule

2009-01-06_211533_GF

Đặt tên cho Rule này là Publish OWA

2009-01-06_211605_GF

Chọn phiên bản Exchange tương ứng và click vào Outlook Web Access

2009-01-06_211619_GF

Chọn tùy chọn Publish a single Web site or load balancer

2009-01-06_211630_GF

Trong Server Connection Sercurity tôi chọn lựa chọn Use SSL to connect to the published Web server or server farm để Publish dịch vụ HTTP cho OWA

2009-01-06_211645_GF

Internal site name bạn nhập Domain name của hệ thống (chính là Domain của DC Server)

2009-01-06_211719_GF

Nhập Domain name mà bạn mua từ nhà cung cấp dịch vụ vào ô Public name trong Public Name Details

2009-01-06_211749_GF

Trong màn hình Select Web Listener sẽ thấy xuất hiện 2 Web Listener Publish Port 80 & Publish Port 443 do trước đó chúng ta đã tạo rồi, click chọn Publish Port 80

2009-01-06_211802_GF

Chọn tùy chọn No delegation, and cliecnt cannot authenticate directly trong Authentication Delegation

2009-01-06_212206_GF

Tương tự bạn tạo một Rule mới mang tên Publish Secure OWA để Publish dịch vụ HTTPS cho OWA

Server Connection Sercurity: Use SSL to connect to the published Web server or server farm để Publish dịch vụ HTTPS cho OWA

Select Web Listener: Publish Port 443 để Publish dịch vụ HTTPS cho OWA

Màn hình tạo Rule Publish OWA & Publish Secure OWA sau khi hoàn tất

2009-01-06_212234_GF

Từ máy Client truy cập thử dịch vụ OWA sẽ thấy rất tốt

2009-01-06_214331_GF

Với giao thức SSL cho OWA cũng rất thành công

2009-01-06_214332_GF

OK mình vừa trình bày xong phần Server Publishing - SMTP - POP3 - OWA - ISA Server trong 70-351 của MCSA