Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/30/13

[Encoding] Avs2YUV làm gì?

Avs2YUV là một chương trình Windows sử dụng tham số dòng lệnh như thời DOS, nó render (tái chế) phần output(dữ liệu xuất ra) từ một AviSynth script thành stdout (chuẩn xuất) để piped đến cho FFmpeg. Avs2YUV cũng hổ trợ viết một Named pipe.

Ví dụ:

"g:\avs2yuv.exe" "H:\Temp\tempPreviewAvisynthFile09_24_41_503.avs" - | "G:\mplayer.exe" -slave -demuxer y4m -  -forcedsubsonly -nosub -noautosub -noidx -noaspect -cache 20480 -fps 25 -ao win32 -vo direct3d -lavdopts threads=1

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment