Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/10/09

[Security] WEB SERVER SECURITY

I. Giới thiệu :
Để một WebServer an toàn trước những tấn công từ bên ngoài thì ta cần có một tường lửa (ISA Server). Theo những gì ta đã biết thì ta cần phải có 2 máy (1 máy làm WebServer, 1 máy làm Firewall), tuy nhiên với mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ta chỉ có được một Server đặt trên các ISP (FPT, VDC …). Vì vậy trong bài lab này sẽ trình bày cách cài đặt dịch vụ Web Services và ISA trên cùng một Server vật lý.
Bài lab bao gồm các bước:

Phần 1 : Cài đặt và cấu hình ISA Server
1. Cài đặt card loopback, cấu hình WebServer lắng nghe trên card loopback
2. Cài đặt ISA Server
3. Tạo Rules và Public các dịch vụ

Phần 2 : Bảo mật WebServer
1. Bảo mật AdminCP với tools IIS Password
2. Bảo mật Webserver với tools ServerMask
3. Hiệu chỉnh Local Security Policy
II. Thực hiện:
1.Cài đặt card loopback, cấu hình WebServer lắng nghe trên card loopback
- Bạn đã setup một Website hoàn chỉnh, truy cập http://localhost để kiểm tra


- Vào Control Panel, Add Hardware, chọn Next

- Chọn Yes, I have already connected the hardware

- Chọn Add a new hardware device


- Chọn Install the hardare that I manually select from a list (Advanced)


- Chọn Network Adapters


- Chọn Microsoft Microsoft loopback Adapter


- Chọn Next, Finish


- Đặt IP cho card loopback 10.10.10.10 , subnet : 255.0.0.0

- Cho Website lắng nghe trên card loopback (10.10.10.10)
- Thay đổi port 80 thành port 1986


- Truy cập địa chỉ http://10.10.10.10:1986 kiểm tra.

2. Cài đặt ISA Server (trong bài viết này tôi sử dụng ISA Server 2004 SP3)
- Disable NetBIOS over TCP/IP trên card WAN : Trong phần chỉnh IP chọn Advance, chọn WINS, chọn Diasble NetBIOS Over TCP/IP


- Chạy file ISAAutorun.exe, chọn Install ISA Server 2004

- Chọn Next, chọn I Accept- Chọn Custom


- Để mặc định, chọn Next


- Khai báo phạm vi địa chỉ là card loopback


- Để mặc định các giá trị và next đến khi cài đặt


- Quá trình cài đặt hoàn tất

- Install các Services PackRestart lại Server
3. Tạo Rules và Public các dịch vụ
- Mở ISA Management, R.Click lên Firewall Policy, chọn Web Server Publishing Rule


- Đặt tên cho rules là : WebServer, chọn Next


- Action chọn Allow


- Define Webserver to Publish : điền vào IP 10.10.10.10


- Public Name Details chọn Accept requests for : Any domains name


- Web Listener chọn vào nút NEW


- Đặt tên là Port 80


- Cho lắng nghe ở External, chọn next


- Enable HTTPport 80, chọn next, chọn finish- Chọn Port 80 cho Web Listerner, chọn next


- Để All Users, chọn Next, chọn Finish- R.click lên Rules WebServer, chọn Bridging, đổi port 80 thành port 1986


- Chọn tab To, check vào Forward the original host header instead of the actual one
- Chọn Requests appear to come from the original client
- Chọn Finish- Enable dịch vụ Remote Desktop


- R.Click trên Firewall Policy, chọn New, chọn Server Publishing Rule


- Đặt tên cho RulesRemote Desktop


Điền IP của card WAN222.222.222.222


- Protocol chọn RDP (Terminal Services) Server


- Cho lắng nghe trên External

- Chọn Finish


- Để Server có thể lên trang Microsoft cập nhật các bản vá lỗi thì ta cần tạo rule ra Internet
- R.Click lên Firewall Policy, chọn New, chọn Access Rules

- Đặt tên cho RulesInternet


- Action : chọn Allow


- Protocols chọn All outbound traffic


- Source : InternalLocalhost


- Destination chọn New, chọn URL Set


- Đặt tên là Trusted Sites và cho truy cập các trang :

- Chọn Trusted Sites

- User sets : chọn All Users


- Chọn Finish


- Sắp xếp các rules theo thứ tự
+ Webserver
+ Remote Desktop
+ Internet
- Và Apply


Kiểm tra :
- Trên Webserver, truy cập vào trang Microsoft Update

- Trên máy Client, truy cập trang web qua địa chỉ http://222.222.222.222

- Kiểm tra Remote Desktop
Phần 2 : Bảo mật WebServer

1. Bảo mật AdminCP với tools IIS Password

Website của bạn là một website tin tức, do đó sẽ có tài khoản để admin viết bài (tạm gọi là Admin1). Website của bạn sẽ có một nơi đăng nhập của admin, bạn cần bảo mật nơi đăng nhập đó bằng một lớp username/password nữa (tạm gọi là Admin2), nếu hacker biết được username/password admin1 của bạn củng không thể đăng nhập vào được.
Để chứng thực khi vào đường dẫn Admin bạn có thể kết dùng quyền NTFS và IIS Basic Authentication, ở đây tôi không dùng 2 cách này mà dùng tool IIS Password .Nếu tôi dùng cách NTFS và IIS Basic Authentication thì khi bị sniff cũng sẽ lộ username/password của windows, còn IIS Password sẽ tạo ra một username/password riêng không phụ thuộc vào Windows để chứng thực khi người dùng khi truy cập vào link đã chọn.
- Đây là Website http://222.222.222.222/admin chưa được bảo vệ

- Cài đặt IIS Password , để option theo mặc định, next theo hướng dẫn đến khi hoàn tất
- Mở Internet Information Services, trên Default Web Site, R.click chọn properties, chọn tab IISPassword

- Chọn nút Add, thêm vào username/password


- Đặt titleAmin Zone, chọn apply

- Trên máy client, truy cập lại địa chỉ http://222.222.222.222/admin thì đòi Username/password


- Nhập username/password ở trên thì truy cập thành công.

2. Bảo mật Webserver với tools ServerMask

Trước khi tấn công Website của bạn, các hacker thường dùng các thao tác Footprinting và Scanning, khi có đủ thông tin cần thiết, hacker sẽ chọn cách đánh vào website của bạn hay Server chứa website của bạn. Để giảm thiểu và gây lạc hướng các hacker khi tiến hành Footprinting và Scanning tôi sẽ che Server Header lại, không cho hacker biết tôi đang dùng IIS 6.
- Đây là website chưa che Server Header, tôi dùng trình duyệt Firefox với addon ServerSpy thì dễ dàng nhận thấy được Web Server đang sử dụng IIS (Internet Information Services)


- Download và cài đặt ServerMask theo mặc định- Khởi động ServerMask, chọn tab Server Header, bạn có thể chọn một Server Header cố định hoặc tạo một Server Header cho riêng bạn.


- Ở đây tôi check vào dấu Randominze Server header among common non-IIS servers với giá trị là 500 requests, điều này có nghĩa là server sau khi nhận 500 request thì sẽ tự đổi 1 Server Header mới.

- Trên máy Client, truy cập vào http://222.222.222.222 kiểm tra


3.Hiệu chỉnh Local Security Policy
- Rename tài khỏan Administrator thành tên khác


- Chỉnh các policy :
+ Interactive logon: Display user infomation when the session is locked > Do not display user infomation
+ Interactive logon: Do not display last user name > enabled
+ Network access: Sharing and security model for local accounts > Guest only

Link: http://msopenlab.com/index.php?article=79

No comments:

Post a Comment