Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/17/09

[Hacking] Tấn công arp spoofing

Giả sử Attacker: là máy hacker dùng để tấn công ARP attack

IP: 10.0.0.11
Mac: 0000:0000:0111

HostA
IP: 10.0.0.09
MAC: 0000:0000:0109

HostB
iP: 10.0.0.08
MAC: 0000:0000:0108

Victim: là máy bị tấn công ARP attack

IP: 10.0.0.10
MAC: 0000:0000:0110

Attacker muốn thực hiện ARP attack đối với máy Victim. Attacker muốn mọi gói tin HostA truyền tới máy Victim đều có thể chụp lại được để xem trộm. Làm thế nào để Attacker có thể hiện được điều đó?

Đầu tiên, HostA muốn gởi dữ liệu cho Victim. HostA cần phải biết địa chỉ MAC của Victim để liên lạc. HostA sẽ gửi broadcast ARP Request tới tất cả các máy trong cùng mạng Lan để hỏi xem IP 10.0.0.10 (IP của Victim) có địa chỉ MAC là bao nhiêu.

HostB, Attacker, Victim đều nhận được gói tin ARP Request, nhưng chỉ có Victim là gửi lại gói tin ARP Reply lại cho HostA. ARP Reply chứa thông tin về IP của Victim, MAC Victim, MAC HostA

Sau khi nhận được gói tin ARP Reply từ Victim, HostA đã biết được địa chỉ MAC của Victim. HostA bắt đầu thực hiện liên lạc, truyền dữ liệu tới Victim. HostB, Attacker không thể xem nội dung dữ liệu được truyền giữa 2 máy HostA và Victim

Attacker muốn xem dữ liệu truyền giữa HostA và Victim. Attacker sử dụng kiểu tấn công ARP Spoof. Attacker thực hiện gửi liên tục ARP Reply chứa thông tin về IP Victim, MAC Attacker, MAC HostA. Ở đây, thay vì là MAC Victim, Attacker đã đổi thành địa chỉ MAC của mình.

HostA nhận được ARP Reply và nghĩ là IP Victim 10.0.0.10 sẽ có địa chỉ MAC là 0000:0000:0111 ( MAC của Attacker). HostA lưu thông tin này vào bảng ARP Cache.

Bây giờ mọi thông tin, dữ liệu HostA gửi tới 10.0.0.10 (Victim), Attacker đều có thể nhận được, Attacker có thể xem tòan bộ nội dung HostA gửi cho Victim

Attacker còn có thể kiểm sóat tòan bộ quá trình liên lạc giữa HostA và Victim thông qua ARP Attack
Attacker thường xuyên gửi các gói tin ARP Reply chứa địa chỉ IP của HostA và Victim nhưng có địa chỉ MAC là của Attacker.
HostA nhận được gói tin này thì cứ nghĩ Victim sẽ có địa chỉ MAC là 0000:0000:0111 (MAC của Attacker)
Victim nhận đươc gói tin này thì cứ nghĩ HostA sẽ có địa chỉ MAC là 0000:0000:0111 (MAC của Attacker)
Mọi thông tin trao đổi giữa HostA và Victim, Attacker đều có thể nhận được. Như vậy là Attacker có thể biết được nội dung trao đổi giữa HostA và Victim

ARP0c
ARP : The Complete Toolsbox

cain & able

Download Cain & Abel

WinArpSpoofer

Network Security Software Downloads and Bugtraq | NextSecurity.net

Ettercap
ettercap

Link: http://www.kmasecurity.net/xforce/thao-luan-chung-ve-hacking/4751-tan-cong-arp-spoofing.html

No comments:

Post a Comment