Lần trước có bạn hỏi Mất một phần chữ trong khi làm fanart - cách giải quyết
Hôm nay mới tìm được trong trang http://www.mpcclub.com/ cách giải quyết như sau: Nguyên nhân do khi sử dụng Windows 7 đặt phần cỡ chữ (the size of text) ở chế độ 125% - Medium

Lưu ý là mình sử dụng bản yaDIS mới nhất 2.1.7

Dùng giao diện Glass bị mất một phần của tên phim thì tải template tại đây http://home.kpn.nl/jdegen/template_glass125.zip
Sau đó ghi đè lên file template trong C:\Program Files\yaDIS\templates\GLASS Revisited thì sẽ không bị nữa

Template 125 Origins thì tải tại đây http://home.kpn.nl/jdegen/origins125.zip và cũng ghi đè vào phần
C:\Program Files\yaDIS\templates\Origins

Kết quả