Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/20/13

Chỉnh màu bằng Hue/Saturation

Khi làm việc với phim, ảnh ta cần biết một số thuật ngữ:
Hue: là tông màu
Saturation: là độ bão hòa màu
Brightness : Độ sáng

Một điểm ảnh có 3 thông số như hình sau:http://toolboxes.flexiblelearning.net.au/demosites/series12/12_02/toolbox12_02/resources/images/content/pre_colour_hsbmodel.jpg

Hue và Saturation nằm trên mặt phẳng complex, hue (tone màu) được xác định bởi pha (góc), còn saturation (độ no màu) được xác định bởi modul (giá trị tuyệt đối). Di chuyển lên xuống theo trục z thì độ sáng sẽ thay đổi.

Chỉnh sửa ảnh cơ bản đầu tiên là chỉnh sửa màu sắc, độ bão hòa màu và độ sáng tối của một dãy màu đã được chỉ định hoặc chỉnh đồng thời tất cả màu sắc trong một file ảnh.

Nguồn tổng hợp.

No comments:

Post a Comment