Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/11/13

[Video] Đồ án Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh

http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-nghien-cuu-mot-giai-phap-giau-van-ban-trong-anh-7054/

MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC . 1
DANH MỤC HÌNH VẼ . 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU . 4
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT . 5
LỜI MỞ ĐẦU . 6
Chương 1. TỔNG QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH . 7
1.1. Định nghĩa giấu tin trong ảnh . 7
1.2. Mục đích của giấu tin . 7
1.3. Các yêu cầu đối với giấu tin trong ảnh . 7
1.4. Đặc trưng và tính chất của kỹ thuật giấu tin trong ảnh . 8
1.5. Các phương pháp giấu tin . 10
1.6. Mô hình kỹ thuật giấu tin trong ảnh. . 11
1.7. Phân loại các kỹ thuật giấu tin trong ảnh . 13
1.7.1. Giấu tin mật . 13
1.7.2. Thủy vân số . 14
Chương 2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA ẢNH BITMAP . 16
2.1. Tổng quan về ảnh Bitmap . 16
2.2. Cấu trúc ảnh PNG . 18
Chương 3. KỸ THUẬT GIẤU VĂN BẢN TRONG ẢNH SỐ . 19
3.1. Giới thiệu. . 19
3.2. Kỹ thuật giấu văn bản trong ảnh. . 19
3.3. Thuật toán giấu văn bản trong ảnh. 20
2
3.4. Thuật toán tách văn bản trong ảnh . 23
Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM . 25
4.1. Môi trường cài đặt . 25
4.2. Tập dữ liệu thử nghiệm . 25
4.3. Đo độ đánh giá PSNR. . 26
4.4. Một số giao diện của chương trình . 26
4.5. Kết quả kiểm tra PSNR . 29
KẾT LUẬN . 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 32

No comments:

Post a Comment