Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/4/11

[Anti Virus] Khắc phục lỗi Registry editing has been disabled by your administrator
Vào Start -> Run -> gpedit.msc
Ở cửa sổ bên trái vào User Cofniguration -> Administrative Template -> System
Ở cửa sổ bên phải: double click vào Prevent access to registry editing tools
Nếu nó ở trạng thái Not Configured hoặc Enabled thì bạn chọn Disabled -> OK
Nếu nó đang ở trạng thái là Disable thì chọn thì bạn chọn là Enabled, click vào OK, rồi chọn lại là Disabled -> OK
Cần điều chỉnh các mục trong gpedit.msc giống như hình trên nếu máy bạn khác biệt.
Xong thoát ra ngoài. Thử lại regedit xem có được hay kô?

Trong trường hợp ngay cả việc mở gpedit.msc cũng bị ngăn cấm. Để Enable Registry editing, tôi xin cung cấp thêm giải pháp này:

- Mở Notepad, soạn nội dung sau:
var Shell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
Shell.RegWrite ("HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion \\Policies\\System\\DisableRegistryTools",0,"REG_DWORD");- Lưu lại với phần mở rộng: *.js

- Thực thi file .js để 'enable' (0) hoặc 'disable' (1).


No comments:

Post a Comment