Code :
$AttachFiles = "C:\Program Files\WinRAR\test.rar"

có thể thay bằng:

Code :
$AttachFiles = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WinRAR", Mod("exe32",3,1)) & "test.rar"

phòng trường hợp winRAR đc cài trên ổ khác.

- Nên sử dụng Dll vbzip11.dll thay vì dùng winRAR, dễ bị lộ khi nó nén file( ko biết có đúng không)