Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

2/10/10

[Using Tools] Using ListDLLs

Trong quá trình "chinh chiến", máy tính của bạn không tránh khỏi bị nhiễm phải một vài loại Virus nào đó, nếu "em" đó đã có trong database của chương trình AntiVirus nhà bạn thì việc dọn dẹp nó có phần dễ dàng, nhưng nếu như "em" đó thuộc vào hàng hot trên thị trường thì việc xử lý nó gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu "em" Virus này thuộc vào hàng cứng đầu, hoặc chưa có cách diệt trên thị trường, bắt buộc lúc này bạn phải tự chiến đấu với nó bằng tay, muốn giết được giặc, trước tiên ta phải tìm ra sào huyệt của nó.

Một số loại Virus thường thêm vào một vài File đính kèm dạng *.dll trong thư mục của các tập tin thực thi trên máy bạn, hoặc tạo một vài khóa Registry trong kho tài nguyên của bạn, vì vậy nếu biết được những khóa này, hoặc các File thêm vào thì bạn sẽ có nhiều khả năng để chiến thắng nó hơn. (Cần phải nhấn mạnh rằng không phải loại Virus nào cũng làm điều này, các Virus hiện đại ngày nay có nhiều chiêu còn hiểm hơn, khiến việc đối phó với nó gặp vô vàn khó khăn, mặt khác, việc tìm bằng mắt các khóa Registry do Virus tạo ra đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm và hiểu biết rõ về cấu trúc của HĐH mới làm được).

Trở lại vấn đề trên, chúng ta có 2 vấn đề cần làm rõ ở đây:

1. Virus tạo file đính kèm trong thư mục chứa các File thực thi.

2. Virus thêm các khóa (Reg) của nó vào hệ thống.

Bây giờ chúng ta xét vấn đề 1:

Có nhiều cách để tìm và diệt các file đính kèm này, nhưng đơn giản nhất và thích hợp với những người mới bắt đầu (Reno cũng là người mới bắt đầu), bạn có thể dùng Tool này: listdlls của Sysinternal, down tại đây, kích thước siêu nhỏ (<50>

Đây là file log:

ListDLLs v2.25 - DLL lister for Win9x/NT

Copyright (C) 1997-2004 Mark Russinovich

Sysinternals - www.sysinternals.com (http://www.sysinternals.com)

.....................

.....................

Explorer.EXE pid: 2448

Command line: C:\WINDOWS\Explorer.EXE

Base Size Version Path

0x01000000 0xff000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\Explorer.EXE

0x7c900000 0xb0000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x7c800000 0xf4000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77c10000 0x58000 7.00.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x77dd0000 0x9b000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 0x91000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x77f10000 0x46000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x77d40000 0x90000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x77f60000 0x76000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x7c9c0000 0x814000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x774e0000 0x13c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x77120000 0x8c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x75f80000 0xfc000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll

0x77760000 0x16c000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

0x77a80000 0x94000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b20000 0x12000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x754d0000 0x80000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

0x76c30000 0x2e000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

0x76c90000 0x28000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

0x5b860000 0x54000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

0x771b0000 0xa6000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

0x76f60000 0x2c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

0x77c00000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x5ad70000 0x38000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

0x5cb70000 0x26000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

0x6f880000 0x1ca000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL

0x76b40000 0x2d000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

0x77be0000 0x15000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

0x769c0000 0xb3000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x773d0000 0x102000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

0x5d090000 0x97000 5.82.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

0x77b40000 0x22000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

0x76fd0000 0x7f000 2001.12.4414.0258 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

0x77050000 0xc5000 2001.12.4414.0258 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

0x77a20000 0x54000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

0x76600000 0x1d000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

0x5ba60000 0x71000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\themeui.dll

0x77fe0000 0x11000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

0x76380000 0x5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

0x20000000 0x2c5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

0x745e0000 0x2c6000 3.01.4000.2435 C:\WINDOWS\system32\msi.dll

0x76980000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

0x76990000 0x25000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

0x76b20000 0x11000 3.05.2284.0000 C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

0x71bf0000 0x13000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

0x77920000 0xf3000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

0x00fa0000 0xe000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\SysWFGQQ2.dll

0x77260000 0x9c000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

0x76400000 0x1a6000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll

0x76e80000 0xe000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll

0x76c00000 0x2e000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\credui.dll

0x71ab0000 0x17000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

0x71aa0000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

0x76d60000 0x19000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll

0x76360000 0x10000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

0x74b30000 0x46000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll

0x71ad0000 0x9000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll

0x76280000 0x21000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\stobject.dll

0x74af0000 0xa000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll

0x74ad0000 0x8000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll

0x76f50000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll

0x72d20000 0x9000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

0x72d10000 0x8000 5.01.2600.0000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

0x77bd0000 0x7000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

0x73030000 0x10000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WZCSAPI.DLL

0x0ffd0000 0x28000 5.01.2600.2161 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

0x76bb0000 0x5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc.dll

0x76c60000 0x2a000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll

0x10000000 0x1c000 7.00.0000.0000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll

0x01cb0000 0x26000 3.00.0000.4384 C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll

0x01ce0000 0x13000 3.00.0000.4384 C:\WINDOWS\system32\hccutils.DLL

0x01d10000 0x21000 3.00.0000.4384 C:\WINDOWS\system32\igfxres.dll

0x01d80000 0x16f000 3.00.0000.4384 C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll

0x01f30000 0xe000 3.00.0000.4384 C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll

0x71b20000 0x12000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

0x75f60000 0x7000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

0x71c10000 0xe000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

0x71cd0000 0x17000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

0x71c90000 0x40000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

0x71c80000 0x7000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

0x75f70000 0x9000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

0x01f80000 0x12000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\browselc.dll

0x76ee0000 0x3c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL

0x76e90000 0x12000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\rasman.dll

0x76eb0000 0x2f000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll

0x02330000 0xe000 7.00.0007.0142 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

0x7c340000 0x56000 7.10.3052.0004 C:\WINDOWS\system32\MSVCR71.dll

0x76f20000 0x27000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll

0x76fc0000 0x6000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll

0x02360000 0x10000 1.01.0004.0000 C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

0x76390000 0x1d000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll

0x75e90000 0xb0000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL

0x6c1b0000 0x4d000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\DUSER.dll

0x325c0000 0x12000 11.00.5510.0000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll

0x01f40000 0x31000 C:\Program Files\UniKey\UKHook40.dll

0x64000000 0x30000 2005.01.0001.0004 C:\PROGRA~1\YAHOO!\COMMON\ymmapi.dll

0x027f0000 0x2c000 C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll

0x02c20000 0x35000 2.01.0004.0005 C:\Program Files\Advanced System Optimizer\ShellExt.dll

0x02c70000 0x11000 1.00.0000.0001 C:\Program Files\Bkav2006\ContextMenu.dll

0x5cb00000 0x6e000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll

0x4ec50000 0x1a3000 5.01.3102.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_65 95b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll

0x77c70000 0x23000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll

0x02da0000 0x88000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll

0x71a50000 0x3f000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

0x76fb0000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

0x73b30000 0x14000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\mscms.dll

0x73000000 0x26000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

0x75970000 0xf7000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll

0x74320000 0x3d000 3.525.1117.0000 C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll

0x763b0000 0x49000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

0x03910000 0x17000 3.525.1117.0000 C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll

0x75cf0000 0x91000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\MLANG.dll

0x5edd0000 0x17000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEPRO32.DLL

0x77690000 0x21000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL

0x71d40000 0x1c000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll

0x5df10000 0x5e000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wzcdlg.dll

0x4d4f0000 0x58000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll

0x73d70000 0x13000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\shgina.dll

0x73380000 0x57000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll

0x72410000 0x1a000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll

0x02e40000 0x2f000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\xpsp1res.dll

0x732e0000 0x5000 5.01.2600.0000 C:\WINDOWS\system32\RichEd32.dll

0x74e30000 0x6c000 5.30.0023.1221 C:\WINDOWS\system32\RICHED20.dll

------------------------------------------------------------------------------

UniKey.exe pid: 3796

Command line: "C:\Program Files\UniKey\UniKey.exe"

Base Size Version Path

0x00400000 0x44000 C:\Program Files\UniKey\UniKey.exe

0x7c900000 0xb0000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x7c800000 0xf4000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77dd0000 0x9b000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 0x91000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x763b0000 0x49000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

0x77f60000 0x76000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x77c10000 0x58000 7.00.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x77f10000 0x46000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x77d40000 0x90000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x773d0000 0x102000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\COMCTL32.dll

0x7c9c0000 0x814000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x10000000 0x31000 C:\Program Files\UniKey\UKHook40.dll

0x5ad70000 0x38000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

0x76c90000 0x28000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll

0x76bb0000 0x5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc.dll

0x76c60000 0x2a000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll

0x76c30000 0x2e000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

0x77a80000 0x94000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b20000 0x12000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x774e0000 0x13c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x003e0000 0xe000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\SysWFGQQ2.dll

0x771b0000 0xa6000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

0x77120000 0x8c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

---------------------------------------------

WINWORD.EXE pid: 3208

Command line: "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" /n /dde

Base Size Version Path

0x30000000 0xbaa000 11.00.5604.0000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

0x7c900000 0xb0000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x7c800000 0xf4000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77dd0000 0x9b000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 0x91000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x77f10000 0x46000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x77d40000 0x90000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x774e0000 0x13c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x77c10000 0x58000 7.00.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x30c90000 0xba7000 11.00.5606.0000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\office11\mso.dll

0x5ad70000 0x38000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

0x773d0000 0x102000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\Comctl32.dll

0x77f60000 0x76000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x7c9c0000 0x814000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x5d090000 0x97000 5.82.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll

0x39700000 0xeb000 5.50.0099.2010 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\office11\riched20.dll

0x77120000 0x8c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x76fd0000 0x7f000 2001.12.4414.0258 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

0x77050000 0xc5000 2001.12.4414.0258 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

0x77c00000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x012f0000 0xe000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\SysWFGQQ2.dll

0x771b0000 0xa6000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

0x77a80000 0x94000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b20000 0x12000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x37320000 0x21000 11.00.5510.0000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\SMARTT~1\FNAME.DLL

0x73000000 0x26000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

0x74c80000 0x2c000 4.02.5406.0000 C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll

0x76080000 0x65000 6.02.3104.0000 C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll

0x75e90000 0xb0000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL

0x374b0000 0x6000 11.00.5510.0000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\SMARTT~1\1033\stintl .dll

0x77920000 0xf3000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

0x745e0000 0x2c6000 3.01.4000.2435 C:\WINDOWS\system32\msi.dll

0x01810000 0xc000 0.03.1897.0000 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\mdiui.d ll

0x01820000 0xcb000 0.03.1897.0000 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\mdigrap h.dll

0x76380000 0x5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll

0x76c90000 0x28000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll

0x76bb0000 0x5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc.dll

0x76c60000 0x2a000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll

0x76c30000 0x2e000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

0x77b40000 0x22000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

0x769c0000 0xb3000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x5b860000 0x54000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll

0x76990000 0x25000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

0x76b20000 0x11000 3.05.2284.0000 C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

0x71b20000 0x12000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll

0x75f60000 0x7000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

0x71c10000 0xe000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

0x71cd0000 0x17000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

0x71c90000 0x40000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

0x71c80000 0x7000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

0x71bf0000 0x13000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll

0x75f70000 0x9000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

0x75970000 0xf7000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll

0x76360000 0x10000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

0x74320000 0x3d000 3.525.1117.0000 C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll

0x763b0000 0x49000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

0x20000000 0x17000 3.525.1117.0000 C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll

0x77fe0000 0x11000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

0x39800000 0x1b3000 6.00.3260.0000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\GdiPlus.DLL

0x76f50000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.DLL

0x05a00000 0x2c5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

0x76980000 0x8000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

0x3f100000 0x331000 3.01.0000.2303 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\PROOF\1033\MSGR3EN.DLL

0x73bc0000 0x6000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\dciman32.dll

0x373f0000 0x2e000 11.00.5510.0000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\SMARTT~1\FPERSON.DLL

0x37360000 0x27000 11.00.5510.0000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\SMARTT~1\FSTOCK.DLL

0x37440000 0x49000 11.00.5510.0000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\SMARTT~1\MOFL.DLL

0x372e0000 0x1f000 11.00.5510.0000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\SMARTT~1\FDATE.DLL

0x373a0000 0x2b000 11.00.5510.0000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\SMARTT~1\FPLACE.DLL

0x10000000 0x31000 C:\Program Files\UniKey\UKHook40.dll

0x55430000 0x118000 2.00.2201.0000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\INK\INKOBJ.DLL

0x4ec50000 0x1a3000 5.01.3102.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_65 95b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll

0x35980000 0x12000 11.00.5510.0000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\SENDTO.DLL

0x35a10000 0x7000 11.00.5510.0000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1033\envelopr.dll

------------------------------------------------------------------------------

Adobelm_Cleanup.0001 pid: 2428

Command line: "C:\DOCUME~1\Monkey\LOCALS~1\Temp\Adobelm_Cleanup.0 001" 488 "C:\DOCUME~1\Monkey\LOCALS~1\Temp\""Adobelm_Cleanup.0001.dir.0000"

Base Size Version Path

0x00400000 0x14000 1.00.0000.0001 C:\DOCUME~1\Monkey\LOCALS~1\Temp\Adobelm_Cleanup.0 001

0x7c900000 0xb0000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x7c800000 0xf4000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77d40000 0x90000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x77f10000 0x46000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x77dd0000 0x9b000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 0x91000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x5ad70000 0x38000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

0x77c10000 0x58000 7.00.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x009d0000 0xe000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\SysWFGQQ2.dll

0x771b0000 0xa6000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

0x77f60000 0x76000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x77a80000 0x94000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b20000 0x12000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x77120000 0x8c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x774e0000 0x13c000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x773d0000 0x102000 6.00.2900.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

0x76c90000 0x28000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll

0x76bb0000 0x5000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc.dll

0x76c60000 0x2a000 5.01.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll

0x76c30000 0x2e000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

Các bạn có thấy các dòng được tô màu đỏ không, đó là các File do Virus tạo ra và đính kèm vào các File thực thi của hệ thống, nó có dạng rất khác so với các file cùng thư mục và có thể phát hiện được bằng mắt. Theo file ghi nhận, chúng ta có thể thấy rõ vị trí của nó, việc còn lại chỉ là vào tận nơi mà xóa nó thôi.

Các bạn đã thấy hiệu quả của chương trình, chương trình này có thể phân tích hầu hết các File *.exe trong hệ thống một cách chính xác, cách sử dụng chương trình như sau:

- Tải File chương trình về máy, lưu File ở ổ đĩa hệ thống (thường là C), giải nén.

- Để chạy chương trình và ghi nhận File log, các bạn mở cmd lên (nhấn phím có biểu tượng Windows cùng lúc với phím R, sau đó đánh chữ cmd và nhấn Enter), trong màn hình hiện ra, các bạn nhập lần lượt các dòng sau: cd\ (Enter), listdlls >c:\listdllslog.txt (Enter).

- Vào ổ C, mở Flie có tên listdllslog lên và tiến hành phân tích.

Do bài viết này tập trung giới thiệu về Tool listdlls nên tạm thời Reno không đề cập đến vấn đề 2, Reno sẽ Post bài này trong thời gian sớm nhất.

Một số lưu ý quan trọng trong quá trình thực hiện:

1. Tắt System Restore trước khi tiến hành công việc (để hệ thống không thể khôi phục lại các File này).

2. Cẩn thận trong các thao tác của mình (để không xóa nhầm các File hệ thống, gây ra hậu quả nghiêm trọng).

3. Sẽ có những File bạn không delete được trong điều kiện bình thường, lúc này các bạn cần vào Safe Mode để tiến hành delete, hoặc nếu rành về các dòng lệnh DOS, các bạn nên delete nó ngoài môi trường DOS.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn:

- Tool listdlls, hướng dẫn sử dụng: HVAOnline.

- Tổng hợp (có chỉnh sửa đôi chỗ cho phù hợp).

2 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete