Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

2/6/10

[Hacking] Reverse connect với netcat & VNC

Khi muốn thực hiện remote control với 1 server/victim nhưng vấn đề đặt ra là hiện máy này hiện đang bên trong 1 firewall hay sử dụng IP private thì phải làm thế nào?

Khi gặp điều này bạn có thể thực hiện reverse connect, với việc kết nối từ bên trong sẽ ít hạn chế hơn so với kết nối trực tiếp từ ngoài qua firewall và giải quyết vấn đề IP private. Vd sau dùng netcat và vnc để thực hiện back connect qua ISA Server.

NETCAT:
1. Khởi tạo listening từ Client (Internet):
Click this bar to view the full image.


2. Sever back connect từ bên trong firewall:
Click this bar to view the full image.


3. Thiết lập kết nối, từ Client tạo thử folder test:
Click this bar to view the full image.


4. Kiểm tra:
Click this bar to view the full image.


Với VNC có thể dùng bản tightvnc cài đăt bằng file .bat qua command:
Download

1. Client từ Internet enable VNCviewer chế độ listening:
Click this bar to view the full image.


2. Instal VNC Server -> back connect:
Click this bar to view the full image.


3. Connect thành công:
Click this bar to view the full image.


Next SSH...
RefLink: http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=27413

No comments:

Post a Comment