Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/5/14

[Design] Plugins thêm cho CS5, có cả ExtractPlus mà mọi người mong đợi

Legacy plug-in không còn được cài đặt với Photoshop CS5, nhưng nếu bạn cần những plugins đó thi chúng ta có thể download CS5 Plugin tùy chọn (optional) tại đây:

http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=4688&fileID=4376

Đây là Zip file, sau khi extract,ta sẽ có thư muc : PSCS5OptionalPlugins_en_US

1./ Mở thư mục PSCS5OptionalPlugins_en_US, chúng ta sẽ thấy 2 thư mục :
Thư mục Optional Plugins và thư mục Preset
2./ Mở thư mục Optional Plugins
3./ Mở thư mục Win32 (Nếu xử dụng 64 bít thì mở thư mục Win64)
Ta sẽ có tất cả là 10 plugins
Copy Alias.8BI, Optional Multiplugin.8BF, SGIRGB.8BI và SoftImage.8BI
Paste (dán, bỏ vào) C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins 

Hai cái plugin nầy không có trong CS5, đó là Extract và Pattern Maker:

Copy ExtractPlus.8BF và Pattern Maker.8BF
Paste (dán, bỏ vào) C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins\Filters 
Copy PhotomergeUI.8BF, ContacSheetII.8LI và WebContactSheetII.8LI
Paste (dán, bỏ vào) C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins\Automate
Copy TWAIN_32.8BI (chỉ dành cho MAC mà thôi)
Paste (dán, bỏ vào) C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins\Import-Export

4./ (Nhìn vào 1./ ở trên) Mở thư mục Preset, chúng ta sẽ thấy có 4 thư mục trong đó.
Copy thư mục Web Photo Gallery , thư muc Textures và thư mục Layouts
Paste (dán, bỏ vào) C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Presets

5./ Mở thư mục Scripts
Copy Layer Comps To WPG.jsx
Paste (dán, bỏ vào) C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Presets\Scripts
Ghi đè lên (overwrite) cái củ

No comments:

Post a Comment