Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/2/17

[MASM], Fake exe

Fake exe

Author: Benina

Dowload: 
Bài viết này rất đơn giản về bảo mật.
Trên 4rm virusvn có bạn hỏi làm sao chạy được file ko phải có đuôi là file thực thi exe (ví dụ .xxx) như một file exe.
Đây là cách rất đơn giản về lập trình registry.
Đầu tiên chúng ta query key HKCR\.exe các subkey và giá trị của nó vào các biến tạm.
Sau đó ta set một key cho file có đuôi .xxx

Đây là file exeplus.asm

.386
.model flat,stdcall
option casemap:none

include exeplus.inc

.data
szTitle      db "Fake exe",0
MsgBoxText      db "Fake exe registered!",0
szDefaultEXE db 512 dup(0)
szContextType db 512 dup(0)
szDefaultPer db 512 dup(0)
pKeySub dd 0

.code
start:
      invoke GetRegString, addr szDefaultEXE,
                        HKEY_CLASSES_ROOT,
                        chr$(".exe\"),
                        NULL
      invoke GetRegString, addr szContextType,
                        HKEY_CLASSES_ROOT,
                        chr$(".exe\"),
                        chr$("Content Type")
      invoke GetRegString, addr szDefaultPer,
                        HKEY_CLASSES_ROOT,
                        chr$(".exe\PersistentHandler\"),
                        NULL   
                                            
      ;------------------------------------------------------
      invoke SetRegString,
                        HKEY_CLASSES_ROOT,
                        chr$(".xxx\"),
                        NULL,
                        addr szDefaultEXE
                          
      invoke SetRegString,
                        HKEY_CLASSES_ROOT,
                        chr$(".xxx\"),
                        chr$("Content Type"),
                        addr szContextType
                       
                  
      invoke SetRegString,
                        HKEY_CLASSES_ROOT,
                        chr$(".xxx\PersistentHandler\"),
                        NULL,
                        addr szDefaultPer                                                                         

      invoke MessageBox, NULL,addr MsgBoxText, addr szTitle, MB_OK
      invoke ExitProcess,NULL


end start

Đây là file exeplus.inc


include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\user32.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
include \masm32\include\shell32.inc
include \masm32\include\advapi32.inc
include \masm32\include\gdi32.inc
include \masm32\include\comctl32.inc
include \masm32\include\comdlg32.inc
include \masm32\include\masm32.inc
include \masm32\include\ole32.inc
include \masm32\macros\macros.asm

includelib \masm32\lib\user32.lib
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
includelib \masm32\lib\shell32.lib
includelib \masm32\lib\advapi32.lib
includelib \masm32\lib\gdi32.lib
includelib \masm32\lib\comctl32.lib
includelib \masm32\lib\comdlg32.lib
includelib \masm32\lib\ole32.lib
includelib \masm32\lib\masm32.lib

include RegistryASM.asm

No comments:

Post a Comment