Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

10/15/10

[Android] Giao diện người dùng trong Android

Trong một ứng dụng Android, giao diện người dùng được xây dựng bằng cách sử dụng View và ViewGroup đối tượng. Có nhiều loại quan điểm và các nhóm view, mỗi một trong số đó là hậu duệ của lớp View. View objects là các đơn vị cơ bản của biểu hiện giao diện người dùng trên nền tảng Android. Các class xem như là cơ sở phục vụ cho class con được gọi là "widget", trong đó cung cấp đầy đủ các đối tượng thực hiện giao diện, giống như các lĩnh vực văn bản và nút. Class ViewGroup phục vụ như là cơ sở cho lớp con được gọi là " layouts", cung cấp các loại khác nhau của kiến trúc bố trí, như linear, tabular và relative.
Một View object là một cấu trúc dữ liệu có đặc tính lưu trữ các thông số bố trí và nội dung cho một khu vực cụ thể hình chữ nhật của màn hình.
Một View object xử lý đo lường riêng của mình, bố trí, bản vẽ thay đổi tập trung,, di chuyển, và phím/tương tác cử chỉ cho khu vực hình chữ nhật của màn hình.

Là một object trong giao diện người dùng, view cũng là một điểm tương tác cho người sử dụng và nhận các sự kiện tương tác.

Xem Hierarchy

Trên nền tảng Android, bạn xác định một hoạt động của giao diện người dùng bằng cách sử dụng một hệ thống phân cấp của View và ViewGroup, như trong biểu đồ dưới đây.Cây này có thể được phân cấp đơn giản hay phức tạp như bạn cần nó được, và bạn có thể xây dựng nó lên bằng cách sử dụng thiết lập Android của widgets và layouts định sẵn, hoặc với Views tùy chỉnh mà bạn tạo ra cho mình.

Để đính kèm với cây phân cấp xem màn hình cho rendering, Hoạt động của bạn phải gọi setContentView() Phương pháp và thông qua một tham chiếu đến đối tượng button gốc.

Hệ thống Android nhận được tập tin này và sử dụng nó để làm mất hiệu lực, đo lường, và vẽ cây.

Nút gốc của các yêu cầu phân cấp cho nó vẽ các nút con - lần lượt, mỗi nút view là nhóm chịu trách nhiệm kêu gọi mỗi lần view nút con riêng của mình để vẽ có thể yêu cầu một kích thước và vị trí trong nút gốc., Nhưng đối tượng viewgroup có quyết định cuối cùng về nơi làm thế nào, có thể được cho mỗi nút con.

Android parses các yếu tố của cách bố trí của bạn trong thứ tự (từ phía trên cùng của cây phân cấp), instantiating việc xem và thêm chúng vào parent(s).

Bởi vì đây là những trích ra trong trật tự, nếu có các yếu tố đó chồng chéo nhau các vị trí, một lần cuối để được rút ra sẽ nằm trên đầu trang của những người khác trước đây để rút ra không gian đó.

Giao diện

Cách phổ biến nhất để xác định bố trí của bạn và thể hiện sự phân cấp view là với một tập tin XML layout. XML cung cấp một cơ cấu có thể đọc được cho bố trí, giống như HTML. Mỗi phần tử trong XML là cả một View hoặc đối tượng ViewGroup (hoặc hậu duệ đó). Các đối tượng View là lá trong cây, ViewGroup đối tượng là các nhánh trong cây.
Tên của một phần tử XML là tương ứng với lớp học Java mà nó đại diện. Vì vậy, một yếu tố tạo ra một TextView trong UI của bạn, và một phần tử tạo ra một LinearLayout viewgroup. Khi bạn tải một layout resource, hệ thống Android khởi chạy thời gian các đối tượng, tương ứng với các yếu tố trong cách bố trí của bạn. Ví dụ, một bố trí dọc đơn giản với một lần xem văn bản và một nút sẽ như thế này:


android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical">
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Hello, I am a TextView"/>

No comments:

Post a Comment